خط مش

اهداف

امروزه افغانستان باواژه بازسازی آغازمیگرددکه نیازمندخدمات درعرصه های مختلف است، مگربرای بدست آوردن اهداف ملی، سیاسیون باید حقیقتگرا بوده وروی برنامه های خاص توجه نمایند، لذا به حیث یک کاندیدا که درراستای سیاست قدم گماشته ام بردوقشریکه بیشتر وجه مشترک دارم غورمینمایم .

زنان

حتی با پیاده شدن دموکراسی درافغانستان امروز نیز نقض حقوق زن درسطح کشور چشمگیراست ودلیل عمده ی آن سیمای سمبولیک زن درعرصه سیاست بوده که باعث محرومیت زن ازحقوق اسلامی وانسانی شان گردیده است لهذا مبارزه برای بدست آوردن حقوق اسلامی، سیاسی وافغانی زن ازجمله سهمگیری بیشتر زنان درپارلمان بلندتراز فیصدی درنظرگرفته شده (25%) وتعیین معیار وهمچنان راه یافتن زنان مستعد ودانشمند درستره محکمه جزبرنامه های مبارزاتی من میباشد.

جوانان

این قشر متشکل ازدختران، پسران و افکار جوانیکه برای یک افغانستان واحد وموفق آرزومند وکوشاهستند میباشد، باالخصوص جوانان تحصیلکرده سیاست اندیش ومستعد که خواهان سهمگیری دربخش های مختلف بازسازی کشورمیباشند، رشد وارتقای شانرا برای پیشرفت کشور یک امر ارزنده وبارزمیدانم .طبقه روشنفکر ما که نیروی نظریات وملاحظات شان همیش درسطح اوراق افکار شان قیدبوده ودرحاشیه قرارگرفته اند باید شامل برنامه های ملی گردد.

Leave a Reply