زيستنامه

دورۀ آموزش وتحصیل

زهرا نادری این چهرۀ فرخنده دریک خانوادۀ روحانی درافغانستان چشم به جهان گشود، مکتب ابتدائیه ومتوسطه را درکابل و بغلان، دروۀ ثانوی تعلمیات خویشرا درلیسه نسوان درهاروHarrow انگلستان به سال 2001 به پایان رسانیده و شامل A level در پیش دانشگاهی انگلستان  گردید، بعدا پیش دانشگاهی را درتاشکند به اتمام رسانیده و درسال 2004 جهت فراگرفتن تحصیلات عالی شامل دانشکده حقوق دردانشگاه بین المللی Westminster درتاشکند شد که درجریان سالهای 2004 و 2005 نماینده دانشکده حقوق این دانشگاه بوده  ودرسال 2007 با کسب درجۀ عالی سندلیسانس خویش را از دانشگاه مذکوربدست آورد وی ودرسال 2008 ازسوی پوهنتون مونستر آلمان دریک بورس تحصیلی موفق به اشتراک درکنفرانس بین المللی (Munster University International Model United Nation )  گردیده که خوشبختانه دربخش محکمۀ عدالت بین المللی تصدیق نامه وتقدیرنامه فوق العاده برایش اعطاگردیده است .

تجارب کاری

اولین کار تجربوی فرخنده ازطرف مکتب وی برای دوهفته بوده که به کسب تقدیرنامه طلای نایل و نظربه علاقمندی اش به کارهای افتخاری درجریان تحصیل خویش به حیث ترجمان با مرکزصحی زنان درتاشکند جهت معاونت به زنان افغان همکاری داشته، بعد ازختم تحصیل وبازگشت به وطن فعالیت های خویش را ذیلا آغاز نمود.

الف) فرخنده زهرا نادری بخاطر تشویق زنان درسیاست وهمکاری با جوانان، عضویت حزب پیوند ملی افغانستان را کسب ودرسال 1387  ازسوی شورای مرکزی این حزب به حیث رئیس انجمن زنان وجوانان انتخاب  وباایجاد تشکیلاتی  مربوطه کمیته های انتظامات ، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی، تاسیس ارگان نشراتی انجمن جوانان (هفته نامه جوانان پیوندملی) ، مرکز آموزشی دانشسرای حپما،اهدای بورس های تحصیلی برای جوانان، ایجاد کلپ تکواندو، تیم ترانه حزب ، تشویق وتطبیق پروژه های خورد خودکفای  چون تهیه وفروش فلم های مستند،  وپوسترهای تاریخی ازجمله فعالیت های وی است که درچوکات حزب انجام پذیرفته است  .

ب) فرخنده زهرا فعالیت های فرهنگی را درزمان تحصیلی خویش با ایجاد  وتدریس صنف دری در Westminster   آغاز وبعداز برگشتش به افغانستان مسئولیت احیای مجدد کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی وکتابخانه عامه اش را که قبلا توسط پدرش الحاج سید منصورنادری بنیان گزاری گردیده بود، به عهده گرفته که عنقریب درآستانه افتتاح وبهره برداری قرارمیگیرد،.قبل ازافتتاح مجدد،  بخاطر سهم کانون در عرصه های فرهنگی بعضی برنامه ها چون تدویرشب شعر، بزرگداشت ازسال نو (فرهنگ عامیانه نوروزی درباغ بابر) نمایشنامۀ تیاتر حماسی حجت خراسان به کارگردانی پدرتیاتر افغانستان استاد عبدالقیوم بیسد، برگزاری کمپاین صفای شهروسمینارهای آموزشی  صلح  درنواحی مختلف شهرکابل با ایجاد روابط همکاری با فدراسیون جهانی صلح لقب سفیرصلح برای خودش وتعداد بیش از 132  تن فعالین این کانون ازسوی فدراسیون یادشده اعطا گردید.

برعلاوۀ فعالیت های فوق فرخنده به طور افتخاری  دردیگر بخش ها نیز سهم داشته  ودرزمستان سال 1388 درایجاد شفاخانه مطب سهم گرفته که اکنون ریاست این شفاخانه را عهده داراست ودرنظردارد که برعلاوه ساختن یک شفاخانه برابربا معیارهای پذیرفته شده صحی همانند کارهای گذشته پدرش خدمات رایگان صحی را برای مستضعفین درچوکات این شفاخانه شامل نماید.

Comments are closed.