صفحه نخست

چـــــــــادری دریچۀ قدرت

تاریخ کشورماثابت ساخته است که چادری به هویت واقعی زن افغان تبدیل شده و هرگاهی صحبت ازچادری میشود عکس زن افغان دراذهان همه مردم جهان، منعکس میگردد، حتی این موضوع مطرح بحث نیست که کسی چادری  به سرکرده یا خیر، یا اینکه بسرکردن چادری به یک بخش محدود این قشر (زن) مرتبط بوده، مگر این اصل موقف ونقش زن را درجامعۀ سنتی افغانستان ایفا وتاریخ آنرا تمثیل مینماید، مهم ترازهمه دریک مقطع زمانی بنابرجبر تاریخ استفاده ازچادری برای زنان به یک موضوع افغانستان شمول مبدل شده بود .

باید تذکر دادکه هدف بحث ازپوشیدن ویانپوشیدن، تائید ویاعدم تایئد چادری نیست  بلکه به قدرتیکه زن افغان ازاین روند وپوشیدن آن بدست آورده است، میباشد. زیرا این موضوع را هیچ کس انکار کرده نمیتواند که چادری به هویت زن افغان تبدیل گردیده،جزلاینفک شخصیت وتاریخ شان شمرده میشود.

متاسفانه تنها نقاط ضعف چادری (زن) دراجتماع ما بیان گردیده وبالای آن صحبت شده است  اما قدرت درونیی را که زن افغان ازاین تجربه بدست آورده است تاحال محوربحث قرارنگرفته واین یک واقعیت است که بطورعموم زن افغان تاریخ خاموش اما با نگرش ودرک قوی را پشت سرگذشتانده است  وسیمای چادری خودمبین نقش زن درطول تاریخ میباشد زیرا زن درافغانستان همواره خاموش بوده ولی درعین زمان روی همۀ تصمیم گیری ها ، رویداد ها تاریخی وسایرموضوعات، مهم سیاسی واجتماعی از دریچه تفکر (چادری) ارزیابی ونظارت نموده است  پس نقاط  را که به عنوان ضعف  تا اکنون  پنداشته شده است درحقیقت یک قدرت واقعی وممثل دسپیلن ونظم خودی زن میباشد که ضرورت به درک وتفهیم دارد. اینجاست که من چادری را دریچۀ قدرت عنوان نموده ام، یعنی قدرت واقعی ، بنیش وتفکر زن بارسالت تاریخی شان درقبال جامعه وسهم گیری درسایرامورات کشوری.

Comments are closed.