محترمه فرخنده زهرا نادری از انستیتوت تخینک ثانوی کابل بازدید نمود

محترمه فرخنده زهرا نادری نمایندۀ منتخب مردم در شورای ملی به روز شنبه ۲۴ ثور سال روان از انستیتوت تخینک ثانوی کابل بازدید نمود.

دراین بازدید محترمه نادری با سردار محمد روشن رئیس و خانم روشن مسئول اداری این انستیتیوت ملاقات نموده و برمعیاری سازی سیستم درسی تاکید داشتند.

محترمه نادری هدف از این ملاقات خویش را بررسی وضعیت تحصیلات عالی کشور دانسته و گفت : درسال جاری بیش از هفتادوپنج هزار جوان متقاضی شمولیت درنهادهای تحصیلات عالی بی نتیجه ماندند وبرای برون رفت ازاین معضل بزرگ ضرورت است که تدابیر جدی اتخاذ گردد  زیرا اگر آماده گی از همین حالا آغاز نگردد در سال آینده این رقم ازصدهزار افزایش خواهد یافت که درآنزمان پیدا کردن راه حل برای آن مشکل خواهد بود.

آقای روشن نیز به این موضوع اشاره داشته گفت باید در سیستم معارف وتحصیلات عالی توجه بیشتر متمرکز گردد و نصاب درسی باید در مطابقت به بازار کار آماده گردد ، اکنون تعداد زیاد فارغین تحصیلات عالی در مطابقت به بازار کاراماده نیستند وبه همین جهت ما به متخصصین وکارکنان بیرونی ضرورت داریم.

محترمه نادری همچنان گفت : درهیچ کشور امکان ندارد که همۀ متقضیان درنهادهای تحصیلات عالی جذب گردند ولی دراکثر کشور های پیشرفته بدیل به آن وجود  دارد که میتواند مانع بی سرنوشتی جوانان گردد،  اما درکشور مابرای جوانانیکه درامتحانات کانکوربی نتیجه میمانند اکنون هیچ بدیل دیگری وجود ندارد، وباید درقسمت جذب جوانانیکه بی نتیجه میمانند در انستیتوت های مسلکی وتخنیکی ظرفیت ایجاد گردد منجمله به نظرمن یک تعداد ازاین جوانان به صفت معلمین کودکستان تحت آموزش قرارگیرند چون ازیکسو زمینۀ تحصیل برای آنان مساعد میگردد وازسوی هم معلمین مسلکی در آموزش اطفال  تقدیم جامعه میشود،  زیرا  اکنون ما در کودکستان ها معلمین مسلکی نداریم ودراین زمینه باید کارهای عملی صورت گیرد تا برای تدریس درکودکستان ها افراد مسلکی استخدام گردد زیرا درکودکستان ها اطفال تربیه میشوند وتمرکز بالای تعلیم وتربیۀ اطفا درحقیقت توجه وسرمایه گزاری بالای آینده محسوب میشود، نادری  افزود  درافغانستان ، ما نسل هاست که قربانی شده ایم ولی باید بالای تعلیم وتربیۀ نسل آینده بیشتر توجه گردد زیرا معارف کلیدی است که میتواند مفتوح همۀ مشکلات باشد پس معیاری سازی وکیفیت درمعارف یک اصل انکار ناپذیردانسته میشود.

محترم روشن از این طرح استقبال نموده گفت انستیتوت تخنیک ثانوی کابل متعهد میشود تا درایجاد صنوف تربیۀ معلم برای کودکستان ها دراین انستییوت تاسرحدامکان همکاری نماید.

گفتنی است که اکنون این انستیتیوت دربخش های کامپیوتر ساینس، انجنیری، تجارت ، زراعت وموترسازی فعالیت دارد ودرپلان سه سالۀ خویش درنظر دارد که تعداد شاگردان خویش را به هشتاد هزارافزایش دهد.

سخنور

Comments

  • محمدعلی زعیمی said:

    حق، عدالت وآزادی ازحقوق طبیعی تمامی انسانهاوجوامع انسانی هستند. راه دستیابی به این حقوق خدادی رفع تمامی نمادها وابزارهای تبعیض وغیریت سازی می باشند. تحقق خوراسان بزرگ تنها راهی دستیابی به همه ی رواداریهای خداوند باگزاره های حق، عدالت وآزادی است. آحاد مردم مخصوصا آنانکه ادعای نمایندگی ازمردم اسیر دردام تبعیض، استبداد و انحصاررا دارند بیشتر ازهرکسی مسئولیت دارند که برای تحقق خوراسان بزرگ همت گمارند.

Trackbacks

There are no trackbacks