الحاج قضاوت‌پوه مهرو حمیدی

 

Mehro Hameedi

اسم             الحاج قضاوتپوه مهرو (حمیدی)

ولد            علی داد

سال تولد:       ۱۳۳۵

سن             ۵۷

محل تولد:        کابل

ملیت :           تاجک

درجه تحصیل:   فوق لسانس

آدرس دایمی:     مکروریان سوم بلاک ۱۳۵ – اپارتمان – ۱۱ –

آدرس موقت:     محکمه استیناف مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر

رتبه موجوده:   مافوق و درجه کدری قضاوتپوه

تحصیلات

درسال ۱۳۴۰ شمولیت در مکتب

درسال ۱۳۵۱ فارغ التحصیل صنف دوازدهم از لیسه عالی زرغونه

درسال ۱۳۵۲ شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل گردید

درسال ۱۳۵۶ از پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل فارغ شد

درسال ۱۳۵۷ شامل کورس ستاژ قضایی و در سال ۱۳۵۸ بعد از ختم مدت یکسال مفق به اخذ انسهلاک قضایی شد.

تجربه کاری

خدمت بالفعل در محاکم مختلف الی اکنون مدت (۳۳) سال.

مدت دوازده سال در دیوان جزا و مدت ۵ سال در محکمه ناحیه نهم همچنان در محاکم دیوان مدنی و حقوق عامه و دیوان استیناف تجارتی به حیث عضو قضای ایفای وظیفه نموده است .

در دوره حکمروای طالبان رهسپار کشور پاکستان گردیدم و در آن جا به صفت معلم در لیسه آریا و لیسه بی زنیب مصروف تدریس به اولاد مهاجر وطن خود بودم در ثور سال ۱۳۸۱ به وطن برگشتم.

به اساس فرمان شماره ۱۵۳ مورخ ۱۱ عقرب /۱۳۸۱ مطابق نوامبر ۲۰۰۲ رییس دولت انتقالی اسلامی افغانستان بحیث عضو کمیسون مستقل اصلاحات عدلی وقضایی مقرر کردیدم.

طبق فرمان (۷۱) مورخ ۱۳/ ۶/۱۳۸۴ ریس جمهوری افغانستان کمیسون مزکور منحل و مجددآ به مقام ستره محکمه معرفی و بعدآ به اساس فرمان (               ) مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۴ بحیث مستشار قضایی دیوان امنیت عامه مقام عالی ستره محکمه تقرر حاصل نموده و تا ۲۳ قوس/۱۳۸۷ به دیوان متذکره ایفای وظیفه نمودم.

در قوس ۱۳۸۷ نظر به پیشنهاد مقام عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان به منظور مقام ریاست جمهوری . ا.ا.بحیث ریس محکمه استیناف مواد مخدر مقرر گردیدم تا فی الحال و ظیفه خویش به کمال صداقت و امانت داری به پیش می برم.

در سال ۱۳۹۰ به منظور فراگرفتن امور قضایی و ارتقای ظرفیت مسلکی برای مدت کنیم ماه در کشور مصر در مرکز دراسبته القضایته مضامین مسلکی قضایی را فراگرفتم.

پروگرام تحت نام رهبریت خوب در کشوری تاجکستان فراگرفتم.

کورس آموزشی آموزگاران مسلکی به حمایت از سکتور عدلی و قضایی افغانستان دایر گردید و غرض از آن آماده ساختن قضات برای تدریس اموری قضایی بوده نیز فراگرفته ام.

اشتراک در سمینارها

سفر های در رابطه به انجمن قضات زن که بشکل دوره یی در کشور عضو انجمن قضات زن دایر میگردید. منحیث عضو انجمن قضات زن افغانستان به شهری ستنی کشوری استرلیا و کشوری پانامه نیز بحیث عضو انجمن قضات زن افغانستان اشتراک داشته ام.

در سال ۱۳۸۱ مطابق ۲۰۰۲ به کشور ایتالیا شهری روم در سمینار دوروزه کنفرانس در رابطه به کشورهای کمک کننده افغانستان که پیش از پنچاه کشور جهان اشتراک داشتند بحیث عضو کمیسون مستقل اصلاحات عدلی و قضایی اشتراک نمودام مضمون را پیرامون (حقوق زن در پرتو فقه اسلامی و قوانین موضعه) بخوانش گرفتم البته مزایای و حقوق را که اسلام برای زن داده وقابل رعایت دانسته میشود بطوری مفضل بیان نمود ام که مورد توجه حاظرین تالا واقع گردید.

در مارچ ۲۰۰۳ به کشور آلمان شهری برلین در سمینار تحت عنوان ((عدلت انتقالی)) عضو کمیسون مستقل اصلاحات عدلی و قضایی اشتراک داشته ام.

در سال ۱۳۸۸ به کشور دوست برتانیا پیرامون پشرفت های قضایی در ساحه محاکم ابتدایه و استیناف مبارزه علیه مواد مخدر داشته ام از طرفی پارلمان شهری لندن دعوت گردیده بودم و کار کرد های محکمه ابتدایه و استیناف مواد مخدر بصورت واضع با وزیر عدلیه و سایر اعضای کلیدی آن کشور که در راستاء مواد مخدر کار کردند. توضیحات اراءداشتم کارکرد های محکمه ابتدایه و استیناف مواد مخدر مورد ستایش کشور های کمک کننده قرار گرفت در سال ۱۳۸۹ سمینار که به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی قضا در کشور دوبی دایر گردید اشتراک و نتیجه مثمری از آن بدست آوردیم در سایر سمینارهای که در مورد خشونت علیه زنان (۱۷) دلو۱۳۸۳ در وزارت امور خارجه برگزار گردید و سمینار های که وزارت امور زنان و در پروگرام های (سیدا) در وزارت امور زنان کشور اشتراک فعال داشتم. در سمینار های(ICC) جرایم جنگی بحیث نماینده کمیسون مستقل اصلاحات عدلی و قضایی اشتراک ورزیدم. همچنان در سمینار های روسای مزکز و ولایت کشور که درسال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶ بحیث عضو کمیسون جزای اشتراک داشتم.

در ثور۱۳۸۵ در پروگرام قضایی انجمن قضات زن جهان بحیث عضو انجمن قضات زن افغانستان در کشوری پانامه اشتراک نمودم.

مکافات

در جریان مدت خدمت حسب لزوم دید مقام ستره محکمه وزارت های داخله و امور زنان مفتخر به اخذ معاش بخششی و تقدیر نامه های متعدد گردید ام.

مهارت ها

توسط موسسه (USAID) پروگرام های کمپیوتر آموزش زبان انگلیسی را از تاریخ ۱۷اسد/۱۳۸۴/ الی ۲۳سرطان/ ۱۳۸۵ فرا گرفتم.

Windows

Ms Word

Ms Excel

زبان مادری و بلدیت در پشتو تا اندازه به انگلیسی و عربی