حمیده پنجشیری

 

Hameeda Panjshiri

اسم                       حمیده بنت نیک محمد

تخلص                   پنچشیری

درجه تحصیل:         لیسانس فارغ سال ۱۳۵۹ پوهنڅی شرعیات پوهنتون کابل

محل تولد:             کابل

سال تولد:               ۱۳۳۵

سکونت فعلی:           کابل

سکونت اصلی:         پنچشیر

سال شمولیت به ستره محکمه

درسال ۱۳۵۹ به حیث عضو محکمه اندراب خدمتی ستره محکمه سال ۱۳۶۱ بعد از سپری نمودن کورس ستاژ و قضایی و اخذ انسلاک به حیث عضو قضایی در محاکم آقچه و اندخوی و سال های ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۱ اصل بست در محاکم اطراف خدمتی در محکمه شهری محکمه در دیوان مدنی و دیوان ترافیک و دیوان جزا و در محکمه استیناف ولایت کابل در دیوان امنیت عامه دیوان ترافیک محکمه استیناف دیوان جزای محکمه ولایت کابل از سال های ۱۳۷۱ الی ۱۳۷۲ در بست (۲) مرکزی در دیوان ترافیک و دیوان جزای محکمه استیناف ولایت کابل از کابل از سال ۱۳۷۶ الی ۱۳۸۰ در دوره طالبان از وظیفه منفک و بعد سقوط طالبان ۱۳۸۰ به حیث عضو قضایی دیوان امنیت عامه محکمه استیناف کابل در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ بعد از احیای محدود محکمه اختصاصی و فامیلی به حیث ریس محکمه اختصاصی فامیلی شهری کابل و از ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۵ در بست خارج رتبه به حیث عضو قضایی دیوان جزا عمومی ستره محکمه و عضو ستره محکمه وقت – در بست مافوق رتبه . از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۳ به حیث مستشاران قضایی دیوان جزای عمومی ستره محکمه در طول مدت کاری خویش چون وظیفه مقدس و قضاوت را به کمال صداقت خصایل اسلامی انجام دادم در هر رژیم که بوده تقدیر نامه اخذ نموده و در طول کار مدت ستره محکمه پنچ تقدیر نامه اخذ نمودم به فضل خداوند متعال تا کنون مجازات نگردیده ام.

اشتراک در سمینار: در داخل در سمینار های روسای محاکم در ستره محکمه درسال های متعدد در خارج از کشور و اشتراک در ورکشاپ ها و سمینار ها در داخل کشور در ایران:تهران و مشهد سمینار در مورد قانون خانواده و قانون اساسی کشور.

در آمریکا در سال ۲۰۰۴ در واشنگتن تریننگ قضایی در ایالت

 

(Judicial Collage Vermont)

در سال ۲۰۰۵ در آمریکا اشتراک در برنامه

International visitor Program Judicial reform and rule of Law

در چهار ایالت آمریکا

Washington

Reno Nevada

Pasadena California

North – Carolina

در سال ۲۰۰۸ در آمریکا اشتراک در کنفرانس (……..) در شهر پانامه سیتی

موضوع مبارزه علیه فساد اداری و خشونت علیه زن در سال ۲۰۰۹ در باکو – آذربایجان اشتراک در کورس مرکز دیپلوماسی آذربایجان

موضوع: حکومت اداری خوب و حاکمیت قانون

نمبر تلفون ۰۷۰۰۲۳۸۷۳۵