کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر

Farkhunda Zahra Naderi speaking at a conference in Vienna

کنفرانس ارزیابی روند تطبیق برنامه های تساوی جندر در چارچوب سازمان امنیت و همکاری در اروپا به روز های ۱۰ و ۱۱ جولای ۲۰۱۴ در ویانا برگزار شد.

درین کنفرانس فرخنده زهرا نادری، فعال حقوق زن و عضو مجلس نماینده‌گان و محبوبه سراج، عضو جامعه مدنی به نماینده‌گی از افغانستان اشتراک نموده بودند.

فرخنده زهرا نادری عضو مجلس نماینده‌گان تبعیض علیه زنان را یک معضل جهانی دانسته گفت: ” فکر میکنم کنفرانس امروزی این مفهوم را به ما روشن ساخت که تبعیض آشکار در برابر زنان در سراسر جهان وجود دارد، و این تبعیض‌ها به صورت تاریخی انکشاف کرده و به مرور زمان به‌روز می شود.”

خانم نادری سیستم تبعیض مثبت را یگانه راه ی افزایش مشارکت سیاسی زنان دانسته گفت: “به باور من یگانه راه حل که در تمام جهان نیز معمول است، سیستم تبعیض مثبت (Quota) می باشد چون این سیستم مفکوره تساوی جندر را از حالت نظری (تیوری) به حالت تطبیق با ارایه اعداد، پیاده میکند.”

نادری گفت باوجودیکه افغانستان یک تاریخ تاریک تبعیض علیه زنان را در جهان پشت سر گذشتانده است، اما خوشبختانه باوجود مادۀ تساوی جندر در قانون اساسی افغانستان، سیستم تبعیض مثبت (Quota) را شامل قانون اساس افغانستان نموده است. مادۀ تساوی جنسیتی در قانون اساسی فقط یک مفهوم نظری است، اما وارد نمودن تبعیض مثبت در قانون اساسی افغانستان یک چهرۀ عملی برای مادۀ تساوی جنسیتی (جندر) قانون اساسی است و به زنان بیشتر در عرصه مشارکت سیاسی قدرت می دهد.

در حاشیه این کنفرانس، نشست دیگری زیر عنوان “دیدگاه زنان افغان پسا ۲۰۱۴” برگزار شد که نماینده‌گان افغانی دیدگاه های شان را در مورد روند انتقال در افغانستان ابراز کردند. همچنان روی دستاورد های زنان افغان در طی ۱۳ سال گذشته درین نشست بحث و گفتگو صورت گرفت.

درین نشست محبوبه سراج به نماینده‌گی از جامعه مدنی افغانستان روی نقش جامعه مدنی در عرصه حقوق زنان و همچنان دستاوردهای ۱۳ ساله زنان در جامعه مدنی، روند انتقال و پروسه دموکراسی صبحت کرد.

همچنان فرخنده زهرا نادری روی موارد زنان در دموکراسی، حکومت داری خوب، تاثیر دموکراسی و حکومت داری خوب بالای حقوق زنان، حضور سیاسی زنان و غیابت آن ها در دادگاه عالی و همچنان تاثیر انتخابات بالای دموکراسی باالخصوص بالای  حقوق زنان بحث کرد.