برگزاری جرگه ملی زنان در کابل

IMG_6006

جرگه ملی زنان افغانستان زیر نام “بسیج و مشارکت سیاسی در دوره‌ی گذار” به منظور شناسای دست آوردها و چالش‌های ۱۲ ساله زنان افغانستان با اشتراک ده ها تن از زنان فعال و تاثیرگذار در کابل برگزار شد.

درین نشست زنان دست آوردها و چالش‌های ۱۲ سال اخیر را مورد بررسی قرار داده و برای دست‌یابی به راه حل ها در دوره‌ی گذار، بحث کردند.

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده‌گان و فعال حقوق زن چالش های ۱۲ سال اخیر را میراث ۴ دهه جنگ گذشته عنوان نموده و گفت که یک سلسله از این چالش ها در بستر نوپای دموکراسی نیز موجود بوده است.

بانو نادری از چالشهای چون، فشارهار روانی و امنیتی متوجه زنان، وارد شدن اصطلاحات انگلیسی و تعبیر مردانه از آن، دخیل نبودن زنان در پروسه صلح، یاد آوری کرد.

وی گفت: “کلمه جنسیت با اصطلاح انگلیسی (جندر) وارد قاموس سیاسی افغانستان شده باوجودیکه این یک اصطلاح عام شامل زنان و مردان است، بیشتت به زنان تعریف می‌شود.”

وی همچنان حضور زنان را در پروصه صلح با مخالفین حکومت مهم خوانده گفت: “زنان در جهان ثابت کرده اند که آن‌ها همیشه سمبول وحدت و صلح بوده اند. قطع نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد شاهد آن است. آن ها باید در پروسه صلح صدای رساتر و بلند داشته باشد.”

این در حالی است که اخیراً زنان افغانستان منشوری را زیر عنوان “منشور زنان افغانستان” نشر کردند.