مسعوده جلال برنده جایزه رهبری زنان برجسته شد

Masooda Jalal

داکتر مسعوده جلال جایزه رهبری زنان برجسته وعالی را از کنگره رهبری زنان جهان به تاریخ ۱۴ فبروری سال ۲۰۱۴ در تاج لندز ایند شهر ممبیی حاصل نمود. جایزه رهبری زنان برای زنان برجسته و مسلکی اهدا می گردد که آنها از قدرت فکری و استعداد خویش برای مدیریت و رهبری در راستای آوردن تغییرات مثبت و نتایج مطلوب استفاده می کنند.

این جایزه از طرف رهبران زن جهان به حمایت فدراسیون جهانی بازار یابی مسلکی، ستاره های صنعتی گروپ آسیایی کانفدراسیون تجارت و کانفدراسیون حقوق اجتماعی و فرهنگی  جهانی تهیه گردیده است.

داکتر مسعوده جلال یکی از رهبران زن ، فعال سیاسی در افغانستان است. این خانم در گذشته سمت وزیر امور زنان را به عهده داشت و اولین زن است که در افغانستان در رقابت انتخاباتی برای مقام ریاست جمهوری افغانستان خود را  کاندید نموده بود.

در حال حاضر وی رئیس یک موسسه غیر دولتی بنام بنیاد جلال می باشد که این موسسه یک موسسه ای غیر انتفاعی بوده و توسط خانم جلال تأسیس گردیده است. بنیاد جلال در بخش تقویت مهارت های رهبر زنان، مشارکت سیاسی زنان، مشارکت اجتماعی و فرهنگی زنان و همچنان محو خشونت علیه زنان فعالیت می نماید. شبکه بنیاد جلال حدود ۱۲۰۰ دفتر مشورتی که در ولایات مختلف افغانستان خدمات دارند و حدود ۶۰۰۰ زن را تحت پوشش قرار می دهد. این موسسه برای زنان افغان فرصت های آموزش را فراهم نموده است وزنان در عرصه های مختلف مانند آموزش سواد، مهارت  های کاری، مهارت استفاده از کمپیوتر، مهارت های رهبری، مشارکت سیاسی زنان، حقوق زنان، لسان انگلیسی، مهارت های مدیریت، مهارت تجارت آموزش دیده اند.

داکتر مسعوده جلال برنده  جوایز از طرف سازمان دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر بین المللی و گروه حقوق، مرکز توسعه و جمعیت فعالیت (CEDPA)، و شورای SAARC اتاق زنان کارآفرین (SCWEC) نیز شده است.

در حال حاضر وی رهبری حرکت های گروپ های جامعه مدنی را به عهده دارند که فعالیت های این گروپ های جامعه مدنی در همآهنگی با سایر نهادهای جامعه مدنی افغانستان تنظیم می گردد و آنان برای محو افراط گرایی در افغانستان کار می نمایند.