نیروهای افغان، شیوۀ مِهار ماین های کنار جاده یی می آموزند

Capture

یکی از افسران ارتش ملی کشور که به تازه گی زخم های پایش اندکی درمان شده است، خشم و انزجار خود را از ماین های کنار جاده یی که از سوی طالبان جاسازی می شوند، ابراز می کند.

نظامیان امریکایی می گویند که :” جنگ رو در رو برای ما مشکل نیست؛ ولی ناتوانیی ما در مِهار ماین های کنار جاده یی است. ما در خنثی سازی آن کمی مشکلاتِ مان را داریم.”

پس از ۱۲ سال نبرد در افغانستان، ماین های کنار جاده یی به عنوان دشمن درجه نخست سربازان در میدان های نبرد شناخته شده است. دشمن که بی هیچ تعصبی تا اکنون جان هزاران تن را گرفته است. اما، با نزدیک تر شدن زمان بندی خروج سربازان خارجی از افغانستان که تنها ۱۵ ماه از حضور شان در کشور باقی مانده اند، شورشیان از این دشمنان درجه یک به اندازۀ بزرگ تری استفاده می کنند تا ضربه های بیشتری بر این نیروها وارد کنند.

نظامیان افغان و خارجی می گویند که دشمن ماین ها را جاسازی می کنند، زیران یارای مبارزه یی رو در رو را با نیروهای افغان ندارند. حالا، اما نیروهای ناتو، نظامیان افغان را با ابراز های خنثا سازی ماین و دیگر مواد های انفجاری بسیج می کنند تا جاده ها را از وجود ماین ها پاک کنند.

جنرال محمد شریف یفتلی، فرماندۀ قول اردوی ۲۰۳ تندر می گوید که حالا نیروهای افغان بیش از  ۹۰ در صد از ماین های کنار جاده یی را خنثا می سازند.

پس از بازدید از اردگاه های نظامیان افغان در سراسر کشور، چنین به نظر می رسد  که نیروهای افغان توانایی مبارزه با شورشان را دارند. ولی، طالبان در مقابل، ماین های بزرگ تر را در کنار جاده ها جاسازی می کنند و بیشتر به انجام حمله های انتحاری دست می یازند.

جنرال جوزیف دن فورد، فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان می گوید، پس از آن که ارتش افغانستان، مسؤولیت های امنیتی را از نیروهای ائتلاف گرفته اند، تلفات نیروهای افغان به گونه یی چشم گیری افزایش یافته است و در هر هفته ۱۰۰ سرباز ارتش ملی جان های شان را از دست می دهند.

این رقم، در یک سال نزدیک به پنج هزار تن در یک سال می شود. شمار کل نیروهای افغان به ۳۵۰ هزار سرباز می رسد.

هم چنان آمار زخمی های نیروهای افغان نیز بُلند است. در سالِ پار، بیش از ۳ هزار سرباز ارتش ملی زخم برداشتند.

ولی جالب این جاست که بیش از ۵۰ در صد از این تلفات برخاسته از ماین های کنار جاده یی است.

با برگشت نیروهای خارجی از میدان های نبرد، شمار تلفات این نیروها در مقایسه با سال های پیش، کاهش چشم گیری داشته اند. از جمله در سالِ روان میلادی شمار تلفات نیروهای خارجی ۱۲۶ تن بوده است. در حالی که در سالِ پار در همین محدودۀ زمانی شمار تلفات نیروهای خارجی ۳۰۲ تن گزارش داده شده بود.

قیام نوری