کابل-واشنگتن بر سر پیمان امنیتی هنوز مخالفند

0502-Obama-karzai-Afghanistan-agreement_full_600

ایمل فیضی: “ما، درس های مان را آموخیتم:”

 هر چند گفت و گوهای دوام داری میان کابل-واشنگتن برای امضای پیمان امنیتی انجام شده اند، ولی هنوز دولت افغانستان برای امضای این پیمان با ایالات متحدۀ امریکا به تفاهمی نرسیده اند.

برای این که روشن شود، چه تعداد از سربازان خارجی در افغانستان پس از پایان مأموریت جنگی این نیروها در افغانستان باقی می مانند، امضای چنین پیمانی ضروری است.

روزنامۀ واشنگتن پُست می نگارد، با وجود گفت و گوهای که در درازای یک سال انجام شده است، ایالات متحدۀ امریکا و افغانستان هنوز بر سر شماری از مواد های مهم این پیمان به تفاهم نرسیده اند.

با این حال، مَقام های امریکایی می خواهند که این پیمان تا پایان همین ماهِ جاری امضا شود.

اما، مَقام های افغان به این هُشدار زمانی بی تفاوت هستند و می گویند که در گفت و گوهای پیش با امریکا نومید شده اند.

ایمل فیضی، سخن گوی رییس جمهور کشور می گوید که در گفت وگوهای سالِ پار، مقام های امریکایی تعهد کرده بودند که همه یی عملیات های یک جانبه را به شمول عملیات های شبانه را متوقف می سازند، ولی هنوز هم این عملیات ها در بخش های از کشور جَرَیان دارند.

به گفته ی ایمل فیضی :” ما درس های مان را آموخیتم. از این رو، این روند خیلی کُند پیش می رود.”

سخنگوی رییس جمهوری کرزی می افزاید که یکی دیگر از خواست های مهم دولت افغانستان، برداشتن گام های بیشتر برای پیش گیری از ورود هراس افگنان از کشور های همسایه به ویژه از پاکستان به داخل خاکِ افغانستان می باشد.

با این حال، روزنامۀ واشنگتن پست از زبان مَقام های امریکایی می گوید که این نیروها هیچ گونه عملیات های یک جانبه را در افغانستان انجام نداده است.

بر بنیاد همین گزارش، رییس جمهور کرزی خود رهبری دور تازه ی گفت و گوها بر سر امضای پیمان امنیتی را با مقام های امریکایی بر دوش می گیرد. سخن گوی رییس جمهور و سفیر امریکا در کابل آرزو دارند که این بار این گفت وگوها به نتیجه یی برسد.

قیام نوری