داوود زی و خپلواک رأی تأیید گرفتند

Afghan-president-Hamid-Ka-007

عمر داوود زی و اکرم خپلواک، نامزد وزیران داخله و سرحدات و قبایل با اکثریت آراء از سوی مجلس نماینده گان به حیث وزیران تازه انتخاب شدند.

عمر داوود زی، سفیر پیشین کابل در اسلام آباد توانست با گرفتن ۱۵۳  رأی تأیید و ۵۵  رأی منفی کرسی این وزارت را به دست آورد؛ در حالی که اکرم خپلواک با گرفتن ۱۳۲ رأی مثبت و ۶۹ منفی به حیث وزیر سرحدات و قبایل انتخابات شد.

عمرداوود زی، وزیر امور داخلۀ تازه انتخاب شدۀ کشور پیش از رأی گیری در ملجس نماینده گان اظهار داشته است که برای تأمین امنیت در سراسر کشور برنامه های کوتاه ، میان و دراز مدت در دست دارد. وی تأکید کرده است که در کوتاه مدت با راه اندازی عملیات های گسترده در سراسر کشور برای تأمین امنیت خواهد کوشید.

وی هم چنان تعهد کرده است که پولیس را از یک نیروی ضد شورش گیری و خشونت، به یک نهاد مدنی و ویژۀ تنفیذ قانون مبدل خواهد کرد.

مبارزه با فساد در وزارت داخله، آموزش سربازان پولیس از دیگر اولویت های داوود زی بر شمرده شده است.

به گفته یی داوود زی حد اوسط سالانه نزدیک به ۴۵۰۰ پولیس در خشونت های گونه گون در سراسر کشور جان های شان را از دست می دهند.

آقای خپلواک اما ملت سازی، ارزیابی شهرستان های مرزی، آموزش و پرورش مرز نشینان و امنیت را از اولویت های کاریش گفته است.

هم زمان باین، نصرالله استانکزی و لطف الرحمن سید نیز برای عضویت در کمیسیون نظارت از قانون اساسی نامزد بودند که از آن جمله لطف الرحمن سید با گرفتن ۱۵۹ رأی تأیید و ۴۰ رأی رد توانست به عضویت این کمیسیون راه یابد. استانکزی با گرفتن ۱۰۶ رأی مثبت در گرفتن عضویت این کمیسیون ناکام شد.

از سوی هم، برات علی متین، یکی از نامزدان در عضویت داد گاه عالی کشور نیز با گرفتن ۱۵۴ رأی مثبت و ۵۰ رأی منفی عضویت دادگاه عالی را به دست آورد.

با این همه، شماری از نماینده گان تأکید می ورزند که سند های تحصیلی و تجربه کاری این نامزدان پرسش برانگیز است و آنان را فاقد اهلیت برای این مقام های مهم می پندارند.

پس از جنجال های زیاد، رییس مجلس نماینده گان کشور گفته است که کمیسیون اختصاصی سند های تحصیلی این نامزدان را تأیید کرده است و کمیتۀ رؤسای مجلس نیز این افراد را برای گرفتن رأی تأیید یا رد وارد آجندای کاری مجلس نماینده گان ساخته است.

قیام نوری