انتخابات ۲۰۱۴؛ نخستین و آخرین گزینه

5706053535_77c408838a_z

کریم خلیلی، معاون دوم ریس جمهور کرزی در سخن رانیی در مجلس نماینده گان کشور می گوید که دولت و ملت افغانستان به جز برگزاری انتخابات در سال ۲۰۱۴ میلادی هیچ گزینه یی دیگر ندارد.

به گفتۀ خلیلی، دولت افغانستان آخرین تلاش هایش را برای برگزاری یک انتخابات شِفاف و عادلانه انجام خواهد داد.

:” شفافیت انتخابات آرزوی تمام ملت افغانستان است؛ از این رو، هم دولت، ملت و هم نماینده گان مردم و حتا رسانه ها باید برای تأمین شفافیت لازم در انتخابات ریاست جمهوری در پیش رو، باید تلاش نمایند. با این حال، امنیت بزرگ ترین چالش بر سر راهِ انتخابات شفاف در کشور است که حکومت تمامی تلاش هایش را برای تأمین امنیت انتخابات انجام خواهد داد.”

به گفتۀ خلیلی، معرفی عمر داوود زی، به حیث سرپرست تازۀ وزارت امور داخلۀ کشور،نیز تلاش های حکومت برای تأمین یک انتخابات شُفاف و عادلانه در کشور می باشد.

به تازه گی، داوود زی، سفیر کابل در اسلام آباد از سوی رییس جمهور کرزی به حیث سرپرست وِزارت امور داخلۀ کشور تعیین شده است.

پس ازین کار، داوود زی، کار چهار تن از مقام های بلند پایه یی وزارت داخله را به حال تعلیق در آورده است.

آقای خلیلی هم چنان از امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن اطمینان می دهد، اما تأکید می ورزد که حکومت افغانستان این پیمان را پس از دقت نگری های بیشتر و با تأیید رأی نماینده گان مردم، امضاء خواهد کرد.

شماری از آگاهان بدین باورند که حکومت کرزی این پیمان را امضا خواهد کرد و حتا اگر چنین نشود، حکومت بعدی، این پیمان را با ایالات متحدۀ امریکا امضاء خواهد کرد.

قیام نوری