نماینده گان مردم با بحران امنیتی درگیر هستند

fzxxx

۷ سپتمبر ۲۰۱۳

فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و فعال حقوق زن در کشور، از بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور سخت ابراز نگرانی می کند.

به گفته یی بانو نادری، زنان، کودکان و حتا در این اواخر نماینده گان مردم در مجلس نماینده گان از نا امنی ها در امان نیستند و این قشر با گذشت هر روز با تهدید های امنیتی جدیی رو به رو می شوند.

:” در یک بخش می خواهم صحبت داشتم باشم که  به قشری ربط می گیرد که وقتی امنیت خراب می شود، مظلوم ترین قرار می گیرد که بی تردید قشر اناث است. بر بنیاد یافته های تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر، ۳۰ درصد خشونت ها در برابر زنان افزایش یافته است که ۷۰۰ مورد در چهار ماهِ نخست امسال ثبت شده است. که از این میان، ۱۵۰ مورد آن تجاوز جنسی است و روزانه به طور اوسط ۲۲ شکایت از نقض حقوق بشر ثبت می شود. اما، آن چه که بسیار نگران کننده هست، این است که در هنگامی که مردم افغانستان از امنیت رنج می برد، نماینده گان آنان که به رهبری آنان به خانۀ ملت می آیند و می خواهند که از حقوق شان دفاع نمایند، خودِ این نماینده گان درگیر بحران امنیتی هستند”

بانو نادری در ادامه، اعلامیه مطبوعاتی کمیتۀ حقوق بشر و دموکراسی اتحادیه بین پارلمانی  (IPU) را که به تازه گی در واکنش به ربوده شدن، فریبا احمدی کاکر، عضو مجلس نماینده گان نشر شده است، را نیز به اعضای مجلس به خوانش گرفت.

عبدالواحید رادی، رییس اتحادین بین پارلمانی در بخشی از این اعلامیه مطبوعاتی گفته است که برای محافظت از زنان عضو پارلمان، از هیچ تلاشی نباید دریغ شود. :” هدف قرار دان بانوان برجسته در افغانستان به شمول اعضای پارلمان، کاری است غیر قابل پذیرش! کار های این بانوان که تلاشی برای تأمین حقوق بنیادین میلیون ها افغان از جمله حق، کار، تحصیل، دست رسی به خدمات بهداشتی است، نباید ممانعت گردند.”

در یکی دو ماهِ اخیر دو عضو شورای ملی افغانستان از جمله ، فریبا احمدی کاکر، عضو مجلس نماینده گان و روح گل هیرزاد عضو مجلس سنای کشور از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند و یا هم آماج حمله های این افراد قرار گرفته اند.

از جمله، گزارش ها می رسانند که فریبا احمدی کاکر از که از یک ماه به این سو در ولایت غزنی، در بند طالبان بود به روز یک شنبه رها شده است.

روح گل هیرزاد اما در حمله یی مردان مسلح ناشناس یک دخترش را از دست داد و شماری از اعضای خانواده اش به شدت زخمی شدند.

 قیام نوری