۱۵ هزار سرباز در افغانستان باقی بمانند

120428-A-3108M-012

جیمز استواریدیس، فرماندۀ پیشین ناتو گفته است که ایالات متحدۀ امریکا باید به زودی شمار سربازان را که باید در افغانستان در سال های پس از دو هزا ر و چهارده باقی بمانند، اعلام نمایند.

به گفته یی استواریدیس که به تازه گی مأموریت چهار ساله اش را در افغانستان به پایان رسانیده است، گفته است ، این خیلی مهم است که برای مهار تبلیغات طالبان که خارجی ها پس از سال دو هزا رو چهارده میلادی از افغانستان بیرون می شوند، شمار سربازان که باید در افغانستان باقی بمانند، رونمایی شود.

وی در نگارشی، نگاشته است که وی از حضور ۱۵۰۰۰ سربازان امریکایی و متحدان امریکا در افغانستان پس از سال دو هزا رو چهارده میلادی پشتی بانی می کند.

پیش ازین مقام های امریکایی گفته اند که انتظار دارند، میان ۸ تا ۱۲ هزار سرباز شان را در سال های پسا دو هزا رو  چهارده در افغانستان نگه دارند.

قیام نوری