مردی که زن می‌فروخت به ۱۵ سال زندان محکوم شد

mrd

 مسئولان قضایی ولایت غزنی میگویند حاجی محمدامین باشنده قریه موشکی ولسوالی قرباغ غزنی به چند مورد اختطاف و اخاذی، سرقت مسلحانه و ربودن زنان برای فروش  متهم است.

محمداکبر رئیس سارنوالی مبارزه با جرائیم داخلی و خارجی در ولایت غزنی می گوید، حاجی محمد امین یک گروه  پنج نفری آدم روبایان مسلح را در ولایت غزنی نیز رهبری می کرده است.

محمد اکبر می گوید که حاجی امین از مدت ها پیش تحت تعقیب نیروهای کشفی و استخباراتی غزنی قرار داشت تا این که چندی قبل زمانیکه می خواست  در صف پولیس محلی ولسوالی واغظ غزنی جذب شود از سوی قوماندان امنیه غزنی شناسایی و به سارنوالی تحویل داده شد.

مسئولان قضایی ولایت غزنی میگویند حاجی محمدامین باشنده قریه موشکی ولسوالی قرباغ غزنی به چند مورد اختطاف و اخاذی، سرقت مسلحانه و ربودن زنان برای فروش متهم است.

سارنوال اکبر می گوید، حاجی محمد امین به چندین مورد اختطاف به منظور اخذ پول، سرقت های مسلحانه و ربودن زنان شوهر دار و فروش آنها متهم است.

او گفت: “حاجی محمد امین به همکاری گروهش سه مورد اختطاف برای بدست آوردن پول و دو مورد سرقت مسلحانه انجام داده است. او همچنان، سه خانم شوهردار را از ولسوالی های واغظ و قرباغ غزنی به نام های گل بوته، بله نسته بادختر خورد سالش، و خانم گل جمعه را ربوده است.”

این سارنوال تأکید کرد که بله نسته با دخترش و گل بوته از سوی حاجی امین فروخته شده است و تاحال سرنوشت این خانم ها معلوم نیست.
او گفت که مرد متهم با گل جمعه ازدواج اجباری کرده و گل جمعه در زمان اختطاف از شوهرش بار دار بوده و جنین چند ماهه او نیز توسط حاجی امین سقط شده است.
سارنوال اکبر می گوید محکمه ابتدائیه ولایت غزنی حاجی امین را به پانزده سال حبس محکوم کرده است.
او خواهان تجدید نظر در این فیصله است.
محمد اکبر گفت که از محکمه استیناف ولایت غزنی خواسته است تا حکم اعدام بالای حاجی امین صادر کند.

اظهارات بسته گان خانم گل جمعه

حاجی آخندزاده پدر خانم گل جمعه و کریم الله شوهر این زن می گویند، ظلم که توسط حاجی امین در حق آنان شده است در تاریخ بی سابقه است.

آنان، از محکمه غزنی خواستند که حاجی امین را به  جزای اعدام محکوم کند.

پدر خانم گل جمعه می گوید، دخترش را با نکاح اسلامی به کریم الله داده است اما حاجی امین پس ازدواج رسمی گل جمعه، او را ربوده و با زور در نکاح خود درآورده است.
آخند زاده گفت که مدت سه سال است که دختر او در نزد حاجی امین است و فعلا از حاجی امین سه طفل دارد.
کریم الله شوهر گل جمعه می گوید، مدت هشت ماه از عروسی اش با گل جمعه گذشته بود که شب هنگام حاجی امین با ده نفر مسلح به خانه او یورش برده  و زنش را با خود بردند.
او گفت افراد مهاجم به کلاشنکوف، راکت و پیکا مسلح بودند.
کریم الله می گوید گل جمعه در زمان اختطاف حامله بود جنین چند ماهه او نیز توسط حاجی امین سقط شده است.
 رد اتهامات

درهمین حال، حاجی امین در حضور بسته گان گل جمعه و سارنوالان موظف این پرونده در اداره سارنوالی مبارزه با جراییم داخلی و خارجی شهرغزنی، تمام اتهامات وارده به خودش را رد کرد.

او گفت که حاجی آخندزاده پدر خانم گل جمعه و کریم الله با طالبان دست دارند بخاطریکه او یک سرباز پولیس محلی است می خواهند او را نام بد سازد.