بریتانیا خواستار کمک پاکستان به افغانستان می شود

UK-Prime-Minister-David-Cameron-jpg

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا به روز یک شنبه از نخست وزیر تازۀ پاکستان می خواهد که تلاش هایش را برای تأمین ثبات در منطقه افزایش دهد و از دخالت در افغانستان دور باشد.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا باور دارد که یک پاکستان قوی، برای نگه داری ثبات در افغانستان بسیار مهم خواهد بود. اما کامرون هم چنان از خطری که هراس افگنان که در پاکستان حضور دارند و افغانستان را تهدید می کنند، نگران است.

روابط میان افغانستان و پاکستان از چند سال به این سو به علت های گونه گون از جملۀ پشتی بانی پاکستان از هراس افگنی در افغانستان و ادعای افغانستان در پیوند با کمک پاکستان در کار گشایش دفتر طالبان در قطر، متشنج است.

 تارق عظیم، سخن گوی نواز شریف می گوید که به احتمال زیاد، دیوید کامرون در این دیدارش از نواز شریف بخواهد که با استفاده از نفوذش بر طالبان پاکستانی، آنان را برای گفت و گوها با حکومت افغانستان کار گیرد. “

دیوید کامرون دی روز در یک سفر نامنتظر به افغانستان آمد و  از نیروهای کشور بازدید نمود. وی هم چنان نشست خبرییی  مشترکی را با رییس جمهور کرزی انجام داد و  گفته است که طالبان باید از جنگ دست بردارند و روند صلح را بخشی از سهم شان در آینده بپذیرند.

قیام نوری