گفت و گوهای صلح حقوق زنان را پامال می کند؟

Afghanistan’s women fear loss of rights amid Taliban peace talks

زنان افغان در هراس اند که بازگشت احتمالی طالبان بر سر قدرت، دست آورد های به سختی به دست آمدۀ آنان را در یازده سال گذشته از میان خواهند برد.

 گزارش های که این هفته نماینده گان طالب با مقام های امریکایی به میز گفت وگو خواهند نشست، مردم افغانستان به ویژه زنان افغان را به شدت نگران ساخته است. در زمان حاکمیت طالبان، زنان از حق آموزش، کار و بسیاری از حقوق انسانی دیگر محروم شده بودند.

 آرزو پروانی یک آموزگار سی و پنج ساله برای از دست دادن آن چه را که زنان افغان در یک دهۀ اخیر به دست آورده بودند، سخت نگران است.

:” اگر آنان ( طالبان) دوباره به قدرت بیایند، همه دستآورد های یازده سال اخیر از دست خواهند رفت. دروازۀ مکتب ها و دانشگاه ها به روی زنان بسته خواهند شد. این وظیفۀ زنان افغان است که اعتراضات بزرگی را در کشور راه اندازی نمایند و بگویند که ما خواهان بازگشت طالبان نیستیم و هم چنان نمی خواهیم که دفتری به این گروه در قطر یا در هر جایی دیگر باز شود.”

شماری از هواداران این گفت وگوها می گویند که اکنون طالبان از آن موضع سخت گیرانه یی شان در برابر زنان دست برداشته اند و در برابر حقوق زنان نرم تر شده اند. شماری از مقام ها در واشنگتن نیز گفته است که ایالات  متحدۀ امریکا به هیچ معامله یی دست نخواهد زد که در آن از حقوق زنان محافظت نگردد.

قیام نوری