جایگاهی زنان درنظام سیاسی عدالت گستر(حکومت قانون)

جایگاهی زنان درنظام  سیاسی عدالت گستر(حکومت قانون) ، عنوان کنفرانس بود که ازسوی بنیاد جلال به روز پنجشنبه ۱۹ حوت ۱۳۸۹ درکابل دائیر گردید ، دراین سیمنیار اعضای کابینه، نماینده گان مجلسین شورای ملی، فعالین حقوق زن ، مسئولین نهادهای مدنی تعداد کثیری از فعالان سیاسی ، استادان دانشگاه ،  محصلین و جوانان حضور به هم رسانیده بودند.

کنفرانس با تلاوت چند آیات از کلام الهی آغاز وسپس با سخنرانی وزیرکاراموراجتماعی شهدا ومعلولین ادامه یافت، از آنجائیکه این کنفرانس محوریت بحث آن حقوق زن وجایگاهی زنان درنظامی سیاسی عدالت گستر عنوان شده بود وضمنا در هفتۀ  بین الملی همبستگی زنان مصادف بود عمدتا سخنرانان این کنفرانس زنان بود ودرختم کنفرانس آقایان احمد سعیدی واحمدضیارفعت نیز سخنرانی داشتند.

بیانیۀ اساسی ومحوری کنفرانس ، توسط دوکتورمسعوده جلال وزیراسبق امورزنان، اولین نامزد زن ریاست جمهوری، فعال سیاسی وحقوق زن ورئیس بنیاد جلال پیشکش گردید.

دوکتور جلال درصحبتهایش ده سال گذشته را به صورت همه جانبه  از زوایای مختلف مورد بحث وبررسی قرار داده ، جایگاهی زنان ومبارزات که برای حقوق زنان  درطول چند سال اخیر صورت گرفته است یاد آور گردیده گفت : بعد ازکنفرانس بن وایجاد حکومت مؤقت امیدواری های مبنی بر بهتر شدن وضعیت مردم افغانستان وجود د اشت ولی بعد ازگذشت چند سال این آرزوها تحقق نیافته بلکه همه روزه وضعیت کشور وخیم ترمیگردد.

محترمه دوکتور مسعوده جلال درصحبتهایش به حقوق ومبارزات که جهت تامین حقوق بشری وحقوق زن درطول نه سال گذشته انجام یافته است گفت: اکنون در افغانستان زنان با مشکلات زیادی دست گریبان است ازجمله عدم دسترسی زنان به تعلیم وتربیه جز مهم ترین مشکلاتیست که باید به آن توجه صورت گیرد.

رئیس بنیاد جلال در ادامۀ صحبت هایش خطاب به دولت افغانستان گفت : پروسۀ صلح باید با یک میکانیزم مشخص و واحد درمطابقت به منافع ملی ورعایت حقوق زنان به پیش برده شود  وبدون سهم همه جانبه وعدم درنظرگیری موقف زنان دراین پروسه، نه تنها که پروسۀ صلح به موفقیت نمی انجامد بلکه از دیدگاه به مشکلات وچالش های موجوده افزایش میدهد.

همچنان تعداد دیگری از فعالین حقوق زن ، اعضای شورای ملی صحبت نموده وهرکدام راجع به مبارزات ، نقش تاریخی وموقف زنان دراجتماع صحبت داشتند، ازجمله دوکتور نیلوفر ابراهیمی عضو ولسی جرگه به جایگاه وحقوق زن ازدیدگاه اسلام سخنرانی نمو ده گفت: درقرن بیست وبیست ویک صحبت های از حقوق زن به گوش میرسد وبرای اعادۀ آن مبارزه صورت میگیرد ولی ریشۀ تاریخی برای حق وجایگاه والای زن درست به چهارده صد سال قبل با طلوع آفتاب محمدی برمیگردد.

فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه وفعال حقوق زن ضمن یاد آوری از تاریخچۀ هشتم مارچ (روزجهانی همبستگی زنان) گفت : اگر به تاریخ خودما (اسلام )غور نمائیم درمیابیم  کسیکه برای حقوق زن مبارزه نموده وحقوق اساسی زن را محترم دانسته است پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی بوده است.

فرخنده زهرا نادری درصحبتهایش به یک نکتۀ مهم وجالب اشاره نموده گفت : باتاسف باید گفت که تاحال در ستره محکمه برای زنان عضویت داده نشده است نه کرسی اعضای  ستره محکمه مرد هستند، ولی تا زمانیکه زن به ستره محکمه زن حضور نداشته باشد هیچگاهی زنان نمیتوانند به حقوق اسلامی ، انسانی واساسی خویش دسترسی پیدا کند، زیرا  افغانستان یک کشور اسلامی است وهمۀ قوانین درستره محکمه تفسیرمیگردد.

این عضو شورای ملی ضمن  آنکه عضویت زن را درستره محکمه یک موضوع مهم دانسته، به نقش وسهم بیشتر زنان درکرسی های مهم وکلیدی دولتی تاکید داشت.

کنفرانس با صدور قطعنامۀ پایان یافت

Comments

 • وژمه said:

  من به عنوان یک شهروند افغانستان ازطرح خانم زهرا نادری راجع به عضویت زن در ستره محکمه قاطعانه حمایت نموده وازهمۀ فعالین حقوق زن تقاض دارم که دراین امر مهم مبارزۀ جدی وپیگیرداشته باشد

  این نظر خواست همۀ زنان افغانستان است
  ضمنا از بانو نادری میخواهم که به این موضوع اولویت بیشتر قائیل شود ، چون حال یکتعداد اعضای ستره محکمه نظربه حکم قانون میعاد خدمت شان ختم
  گردیده است که باید در معرفی چهره ها ی جدید جایگاهی زنان درنظر گرفته شود

  با احترام
  وژمه
  هراتی

Trackbacks

There are no trackbacks