برای نخستن بار افغانستان قهرمان بازی سنوکر آسیا شد

صالح محمد

۱۴/  ثور/ ۱۳۹۲ – صالح محمد، به روز جمعه نخستین افغانِ است که لقب سنوکر باز ذوقی آسیا را از آن خود می کند. وی، اما امید وار است که این پیروزی ، بازی سنوکر را در افغانستان بیشتر رونق بدهد.

 محمد ۴۰ ساله  در این مسابقات توانست حریفانش از پاکستان و سوریه را شکست بدهد و پیروز میدان شود.

:” این یک رویایی بود که برای من تحقق یافت.”

 صالح محمد می افزاید که

:”  من نمی دانم، اما مدعی ام که نخستین افغانِ هستم کهم برندۀ قهرمان آسیا در بازی های سنوکر می شوم.”

  وی در میان سال های ۱۹۸۸ – ۲۰۰۶ به نماینده گی از پاکستان در بازی ها  شرکت می کرد؛ اما از سال ۲۰۰۶ به این سو، دیگر زیر پرچم افغانستان به بازی ها می رود.

این بازی ها که از سوی پاکستان در شهر کراچی این کشور راه اندازی شده بود. وی در فرجام بازی ها، توانست یک جایزۀ هفت هزار دالری را نیز به نام خود رقم بزند.

 صالح محمد اکنون یک باشگاهِ سنوکر را در کابل به پیش می برد. خواست وی از حکومت افغانستان خیلی ساده است. حکومت و رییس جمهور کرزی باید از این بازی سرم گرم کننده پشتی بانی نماید.

:”  سنوکر با گذشت هر روز در افغانستان محبوبیت پیدا می کند و این بازی می تواند جوانان را از مشغول شدن در سرگرمی های ناسالم به سوی این بازی خوب و سالم جذب نماید.”

 در ده سال پسین، ورزش در رشته های گونه گون دست آورد های بزرگ و بین المللی فراوان داشته اند؛  جوانان کشور ثابت ساختند که تنها آنان به خوبی در میدان های جنگ نمی رزمند، بل، در میدان های رزمی برای صلح نیز توانایی های خیره کننده یی دارند.

 گزارشگر: قیام نوری