مسمومیت دختران، اینبار در کابل

Afghan-schoolgirls-after--006

۱۱/ ثور/ ۱۳۹۲ –  چندین دختر به روز چهار شنبه در یکی از مکتب های شهر کابل مسموم شده اند.

 یکی از آموزگاران مکتب سلطان رضیه می گوید که این دختران هنگامی مسموم شدند که آنان به صنف های شان که از پیش مسموم شده بود، داخل شدند.

 این آموزگار می افزاید که دختران مسموم شده، پس از این روی داد به شفاخانه ها انتقال داده شده اند.

 هم زمان با این ، وزارت آموزش و پرورش افغانستان  با تأیید این گزارش می گوید که تاکنون ۲۰ دختر به شفاخانه ها انتقال یافته اند.

 مکتب سلطان رضیه در ناحیه ی هفتم شهر کابل در منطقه ی چهل ستون موقعیت دارد – جایی که صد ها دختر دانش آموز روزانه مشغول یاد گیری هستند.

 گزارشگر: قیام نوری