دختران بیشتری به قوه قضائیه می روند

120620zh02121

۲۱/  حمل/ ۱۳۹۲ – زنان افغان با تبعیض های گونه گون رو به رو هستند و زیر سایه ی فرهنگ افغانی این بیشتر برای زنان افغان قابل پذیرش است تا نگرانی های شان را به قضات زن بگویند تا قضات مرد.

 با این وجود؛ تنها ۱۰ درصد از قضات کشور را زنان را تشکیل می دهند.

اگر قضات بیشتری زن در دادگاه های کشور بیایند؛ زنان پیروزی های بیشتری به دست خواهند آمد.

 از این رو در سال پار انجمن قضات زنان افغان یک نهاد حرفه یی حقوقی است به هدف تشویق بیشتر بانوان برای پیوستن به دستگاه قضایی کشور ایجاد شد.

  اداره ی توسعه یی ایالات متحد امریکا یا ( USAID) از طریق برنامه ی عملی ساختن رسمی قانون همکاری های نزدیک با دادگاه عالی افغانستان دارد و نهاد های از جمله انجمن قضات زنان افغان دارد تا زنان بیشتری را به بخش قضایی افغانستان جذب نماید و این گونه دست رسی زنان را به عدالت بیشتر نماید.

قیام نوری