۹ کشته در انفجار ماین کنار جاده ی

ied-bomb

 ۱۹/ حمل/ ۱۳۹۲ –  در نتیجۀ انفجار یک ماین کنار جاده یی به روز دو شنبه ۹ تن کشته شدند و نزدیک به ۳۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

این رخ داد ام روز در ولسوالی اسد آباد ولایت میدان وردک رخ داده است.

 یکی از قربانیان این رخ داد، زن است.

 هر چند هیچ گروهی تاکنون مسؤولیت این انفجار را نپذیرفته است، اما گمان می رود که جنگ جویان طالب مسؤول این رویداد باشد.

قیام نوری