در انفجاری بمی بسته به یک مرکب، یک پولیس کشته شد.

4812570_1354118593

۱۸/ حمل/ ۱۳۹۲- مقام ها در ولایت لغمان می گویند که در نتیجه ی انفجار یک بم که در پشت یک خر جاسازی شده بود، یک پولیس کشته شد  سه غیر نظامی دیگر زخم برداشته است.

این رخ داد ام روز ولسوالی علینگار ولایت لغمان به وقوع پیوسته است.

به گفته ی سرحدی زواک، سخن گوی والی لغمان : ” این بم در پشت یک مرکب جاسازی شده بود و توسط دستگاه ادارۀ از راه دور منفجر شد”

مخالفان مسلح دولت افغانستان هر ازگاهی از مرکب ها برای آماج قرار دادن نیروهای امنیتی کشور استفاده می کند؛ هر چند کاربرد از این مواشی برای کار های هراس افگنانه به ندرت دیده شده است.

مقام ها، طالبان را مسؤول این روی داد می دانند، اما با این طالبان در این باره ابراز نظری کرده اند.

قیام نوری