بانوان کشاورز غزنی قرضه های کوچک دریافت کردند

8597451395_b4c1090605

۱۰/ حمل / ۱۳۹۲ – پرورش گاهِ زنبور بانو ذین العرب میری از سوی رییس ریاست امور زنان ولایت غزنی یک قرضۀ کوچک را به دست آورد.

این  اهدای کوچک مالی که بانو میری می تواند با آن ۵ کارمند دیگر برای گسترش بازرگانی اش استخدام نماید، کار و بار وی را رونق خواهد داد.

 هم زمان با  این که افغانستان در آینده نیم از مسؤولیت های اقتصادی اش را بر دوش خواهد گرفت، زنان بازرگان افغان فرصت های بازرگانی بیشتری دریافت خواهند کرد.

 قیام نوری