تعهد ۶۹ میلیون یورویی آلمان به افغانستان

Germany-flag

۲۴/ حوت/ ۱۳۹۱ – بانک توسعه یی آلمان ۶۹ میلیون یورو را برای بازسازی شبکۀ برق در بلخ مزار شریف و ایبک سمنگان کمک می کند.

اسماعیل وزیر آب و برق کشور به روز چهارشنبه گفته است که یک قرار داد با نمایندۀ این بانک در کابل امضاء شده است.

به گفتۀ اسماعیل، در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میگاوات برق از ازبیکستان به افغانستان وارد می شود؛ اما به علت نبود شبکۀ توزیع منظم برق در کشور، بیشترینه شهر های کشور از به برق دست رسی ندارند.

نزدیک به ۲۷ میلیون یورو این بودجه در بازسازی شبکۀ برق مزار شریف و ایبک مصرف خواهد شد.

قیام نوری