افغانستان؛ کشوری در مسیر پیشرفت: حامد کرزی

epa01830783 Afghan president Hamid Karzai talks with journalists during a press conference on 20 August 2009 in Kabul, Afghanistan. Karzai commented on the day, which was marked by attacks by Taliban forces. The president who is running for a second time in office said he was confident that the population would not be intimidated by the radical Islamists' actions.  EPA/OLIVIER MATTHYS

۲۱ / حوت/ ۱۳۹۱ – گزارشگر: قیام نوری – رییس جمهور حامد کرزی، که در نشست به مناسبت بزرگ داشت از روز جهانی زن در کابل ، سخن می زد، می گوید که افغانستان از پُل لرزان دیروز گذشته است و راهش را به سوی ترقی گشوده است:

” افغانستان عزیز ما بدون شک به سوی ترقی روان است. آن هایی که بدخواهی ملت را دارند، باید بدانند که ما از آن پُل لرزان دیگر گذشته ایم. حال اگر آن ها می خواهد که پول را لرزانک بکنند، باید بدانند که هیچ سودی دیگر نخواهد داشت، به جز این که راه خود شان را باز نمایند. پس ما به سوی ترقی، سعادت، پیشرفت و ما به سوی آبادانی کامل هستیم.”

رییس جمهور کرزی  اما تأکید می ورزد که افغانستان هنوز هم با سختی های رو به روست که با نیروی نسل جوان کشور می شود از این دشواری ها گذر کرد:

” البته این هم را نباید فراموش کنیم که سختی های هنوز هم تیر نشده است. ترقی های ما بهایی در پی داشته است. برای این ترقی بهای آن را پرداختیم. بسیار قیمت بالایی پرداختیم.”

راه یافتن بیش از ۵۷ هزار دانش آموز به نهاد های آموزشی در کشور به گفتۀ کرزی یک دستآورد بزرگ است  و می توان از آن به عنوان روزنۀ امید برای آیندۀ افغانستان یاد کرد. هر چند آوازه های از دستکاری ها و تقلب گسترده در نتایج آزمون کانکور امسال وجود دارند، اما مقام های تحصیلات عالی بر شفافیت روند کانکور پافشاری دارند.

این برنامه از سوی وزارت امور زنان در کابل برگذار شده بود. برخی ها در فضاهای مجازی می پرسند که چرا این برنامه دو روز پس از ۸ مارچ َ، روز جهانی زن برگذار می شود؟