تصویب کمک ۱۰۰ میلیون دالر بانک جهانی به بخش صحت افغانستان

the-world-bank

۱۴/  حوت/ ۱۳۹۱ – بانک جهانی امروز اهدای صد میلیون دالر را به انجمن توسعۀ بین المللی تصویب کرد تا افغانستان را در بخش فراهم ساختن خدمات بنیادین و اساسی پزشکی در بیمارستان های افغانستان کمک نماید.  برنامۀ ” صحت” در ۲۲ ولایت از میان ۳۴ ولایت افغانستان هم در بخش های شهری و هم در بخش های روستایی عملی خواهد کرد. 

این برنامه هم چنان نظام بهداشتی ملی را تقویت می کند و  ظرفیت وزارت صحت عامه را در ارائه خدمات صحی در شهر ها و روستا ها بلند خواهد برد.

برنامۀ صحت پیش از این نیز دو برنامۀ که از سوی بانک جهانی تمویل شده است، به پایان رسانیده است. با این کمک صد میلیون دالری امروز، در کل بانک جهانی ۳۳۵ میلیون دالر را در بخش بازسازی و تقویت زیر ساخت های افغانستان کمک کرده است.

در یک دهۀ گذشته شمار درمان گاه ها در ۱۱ ولایت افغانستان ۳ برابر شده است و شمار آن از ۱۴۸ درمان گاه به ۴۳۲ درمان گاه افزایش یافته است.  نزدیک به ۲۰ هزار کارمند خدماتی بهداشتی که نیم از آنان زنان هستند آموزش های لازم پزشکی را دید که دست رسی به خدمات صحی را در لایت های دور دست کشور افزایش داده است.

اعلامیۀ مطبوعاتی بانک جهانی

برگردان: قیام نوری