زنان افغان هنوز به حقوق اساسی شان دست نیافته اند

Afghan-Women-04

۹ / حوت / ۱۳۹۱ – یک گزارش بنیاد رویترز که در سال ۲۰۱۱ میلادی انجام شده است، نشان می دهد که زنان افغان در مقایسه با دیگر کشور های جهان با چالش های فراوان رو به رو هستند.

بر بنیاد این نظر سنجی، افغانستان کشور گفته شد که خطرناک ترین کشور برای زنان است.

یک بررسی سال ۲۰۰۸ میلادی که از میان ۴۷۰۰ زن افغان انجام شده بود نشان داد که بیش از ۸۰ در صد از این زنان در طول عمر شان دست کم یک بار مورد خشونت های فزیکی ، لت و کوب، تجاوز جنسی، و یا هم به عروسی اجباری مجبور شده است. ۸۵ در صد از زنان افغان سواد کافی ندارند. ۷۴ درصد از دختران بیش از صنف ۵ ام قادر به ادامه تحصیل شان نشده اند.

هر چند که شماری زیادی از نهاد های خدماتی غیر دولتی در راستای بهبود وضعیت زنان کار می کنند؛ اما دستاورد های زنان در افغانستان بسیار کُند است.

برخی ها در افغانستان بدین باورند که تنها یک معجزه می توانند این همه مشکلات را از میان بردارد.  اما با این حال، راه های دیگر نیز وجود دارند که وضعیت افغانستان تغییر مثبت خواهد کرد.

” افغان ها باید برای خود شان کار نمایند، که این موضوع به این مفهوم نیست که پیوند شان را با جهان دیگر از میان بردارند.  ما باید هم زیستی مسالمت آمیز را بیاموزیم و در حین حال نگذاریم که کشور های دیگر در امور داخلی کشور مان مداخله نمایند. این ممکن است در کوتاه مدت درد ناک باشد، اما در آینده بسیار سودمند خواهد بود. “

 ” اگر ما افغان ها به عنوان یک ملت یک دیگر را نپذیریم، دیگر هیچ راه برای بازسازی کشور وجود ندارد. اکنون زمان آن فرارسیده است که با برچسب های قومی ، مذهبی، سمتی یک دیگر را آزار ندهیم و متحد باشیم.  اگر ما متحد باشیم ، دیگر نیازی نیست که برای پیشرفت کشور مان از دیگران کمک بخواهیم و یا از آنان در تقویت حقوق زنان مان مشورت بجویم.”

اما، با این حال این پرسش هم چنان پاسخ نیافته باقی می ماند که وضعیت حقوق زنان در سال های پس از ناتو  چگونه خواهد بود؟ آیا از حقوق زنان و دستاورد های ده ساله آنان پاسداری خواهد شد؟ شاید تنها زمان است که به این پرسش ها پاسخ قطعی خواهد گفت.

سارا بشرمل – هافنگتن پست

برگردان: قیام نوری