اهدای کمک های زمستانی برای نزدیک به ۶۰۰ خانوادۀ نادار

for publish

۷/  حوت / ۱۳۹۱  -گزارشگر: قیام نوری –  فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان بنام دولت افغانستان امسال برای بیش از ۵۹۰ خانوادۀ نادار و بی توشه در شهر کابل کمک های زمستانی آراسته با بیرق و نام افغانستان توزیع کرد:

 “من به صفت نماینده شما مردم، در پارلمان یعنی دولت افغانستان مسول هستم لذا امروز این مواد کمکی را بنام افغانستان و دولت افغانستان توزیع میکنم نام که بسا بزرگتر از موجودیت من و هر فرد دیگری است!”

 این کمک ها که شامل آرد، روغن و کمپل می باشند در چهار ناحیۀ شهر از جمله ، ناحیۀ ۱۶ ، ۷، ۸ و ۶ ام شهر کابل میان خانواده های نادار و فقیرتوزیع گردید.

 بانو زهرا نادری در پیوند با این نشان ها و کمک های زمستانی می گوید که مردم در کنار این که دولت را باید با جدیت نقد کند و زیر فشار قرار دهد، در بهتر سازی دولت افغانستان نیز سهیم باشند.