آموزش نورم های ساختمان سازی به مهندسان افغان

construc_overview

۱/ حوت/ ۱۳۹۱ – مهندسان ترکی ، برای بیش از ۲۰۰ مهندس افغانی نورم های ساختمان سازی را فراهم می سازد. این کمک های تخنیکی پارسال از سوی ترکیه نهایی شده بود.

 پوپلزی پوپل، رییس ادارۀ نورم و استندارد افغانستان بر اهمیت این آموزش تآکید می ورزد و عملی شدن آن را در راستای تأمین معیار های ساختمان سازی، سرک سازی و زیر بنا مهم می داند.

  این پروژه تولید نورم ها دو میلیون دالر هزینه بر می دارد که بخشی از آن از سوی بنیاد حرکت –  یک مؤسسۀ غیرحکومتی که دولت افغانستان را در راستای توسعۀ محیط بازرگانی کمک می کند – پرداخته شده است.

این نورم ها سرمایه گذاری در بخش سکتور ساختمان سازی را در افغانستان گسترش خواهد داد.

خبرگذاری وادسم

برگردان: قیام نوری