باشنده گان هلمند خواستار توجه حکومت به آموزش و پرورش هستند

we want education

۲۱ / دلو / ۱۳۹۱ – ده ها تن از باشنده گان هلمند به علت آن چه کم توجهی حکومت در این راستای رشد آموزش و پرورش در این ولایت گفته شد، امروز ۲۱  دلو – در کابل دست به راهپیمایی مسالمت آمیز زدند.

 این باشنده گان از حکومت می خواهد که در بخش آموزش و پرورش در این ولایت توجه جدی شود.

 این معترضان با گرد آمدن در برابر وزارت آب و برق در سرک دارلمان از حکومت می خواهد که نخست از همه باید مشکل بی برقی ولایت هلمند را حل سازد.

Capture 4

این باشنده گان هلمند می گویند که آنان برق وارداتی نمی خواهند، بل بند برق کجکی برای بهره برداری آماده شود.

هر چند اعتراضات این باشنده گان هلمند صلح آمیز بود، اما پولیس برای پیش گیری از هر گونه بی نظمی موجود بود.

Capture1

این باشنده گان می گویند که باید برای باشنده گان هلمند چنان برنامه های اقتصادی راه اندازی شوند که هم این ولایت آباد گردد و هم برای باشنده گان آن زمینه های کاری فراهم گردد.

در این اعتراضات باشنده گان بخش های گونه گون این ولایت حضور داشتند.

Capture 5

این معترضان ادعا می کنند که پول شماری از برنامه های اقتصادی در این ولایت حیف و میل شده است.

این معترضان هشدار می دهند که اگر نهاد های مسؤول به حرف های شان گوش ندهند به اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

منبع: بی بی پشتو

برگردان و تصحیح: قیام نوری –