زنان افغان را کمک نمایید

280409AFGHANISTAN432

۱ / دلو / ۱۳۹۱ – زنان افغان را کمک  کنید حق دارد که در بارۀ اهمیت تقویت حقوق زنان در افغانستان در بخشی از روند صلح ایالات متحدۀ امریکا، مصالحه و تلاش ها برای بازسازی افغانستان به گونۀ روشن صحبت نماید.

این بسیار مهم است که بارک اوباما این گفته هایش در بارۀ محافظت از حقوق زنان در بخشی از گفت وگوهای رسمی میان رییس جمهور کرزی در بارۀ جا به جایی های آیندۀ سربازان امریکایی از افغانستان بیان می شوند. ترور ها و قتل های هفته وار فعالان حقوق زن در بخش های از افغانستان نشان دهندۀ این است که افغانستان هنوز هم راه درازی را باید بپیماید تا مکان امنی برای زنان مبدل گردد.

یک گزارش تازۀ یک کمیتۀ پارلمانی انگلستان نشان تأیید می کند که پس از خروج سربازان بریتانیایی از افغانستان زنان افغان در برابر تهدید های جدی رو به خواهد شد و آنان در برابر یک آزمون بزرگ قرار خواهند گرفت. از این روز، زمان آن فرا رسیده است که دیوید کامرون ، نخست وزیر انگلستان همانند بارک اوباما اعلام نماید که برای محافظت و تقویت حقوق زنان افغان در کنار آنان خواهد ایستاد.

نگارش: زهرا موسا مشاور حقوق زنان در ” اکشن اید بریتانیا”

مترجم: قیام نوری