جوانان افغان نباید زنده گی شان را تسلیم قاچاقبران انسان نمایند: حامد کرزی

28aghan_600

۲۴/ جدی / ۱۳۹۱- رییس جمهور کرزی در یک سخنرانی رادیویی می گوید ، آن جوانانی که زنده گی شان را تسلیم دستان قاچاقبران انسان می سازند تا آنان را به یک  کشور امنی انتقال دهند و زنده گی خوشبختی داشته باشند، بیشترینه به این هدف شان نمی رسند. به گفتۀ رییس جمهور کرزی، با تأسف بسیاری از این جوانان کشور :” با خطر جدی مرگ نیز رو به رو می شوند”.

رییس جمهور کرزی می افزاید که مقدار پول هنگفتی را که جوانان کشور برای فرار از کشور و برای یک سرنوشت نامعلوم مصرف می کنند، در بسیاری موارد نتیجۀ برعکس دارند. کرزی می گوید که این جوانان با این مقدار پول می توانند زنده گی خوبی را برای خود و خانوادۀ شان در افغانستان نیز سر و سامان دهند.

همچنان کرزی از جوانان پناه جو در  کشور های گونه گون جهان به ویژه کشور های غربی می خواهند که به  کشور باز گردند ودر بازسازی روستا ها، شهر و ها کشور خود شان سهم بگیرند.

به گفتۀ رییس جمهور کرزی آسایش و خوشبختی کشور های جهان نتیجه و ثمرۀ کار نیاکان شان می باشند.

و از این رو، اگر ما برای کشور مان صادقانه کار نماییم ، نسل های آینده نیز زنده گی خوش و آرامی خواهند داشت.

به گفتۀ کرزی جوانان کشور نباید از خروج سربازان جهانی از افغانستان در هراس باشند، چون به گفتۀ کرزی ” ما پس از خروج آنان در فضای امن تر و با ثبات تری زنده گی خواهیم کرد.” و باید همۀ مسؤولیت های کشور مان را خود مان بر عهده بگیریم.

این گفته ها در حالی ابراز می شوند که به تازه گی در نتیجه غرق شدن یک کشتی پر از پناه جویان افغان در آب های یونان ، ۲۳ تن از جوانان کشور  و نیز کودکان و زنان جان های شان را از دست داند.

با نزدیک شدن زمان بندی خروج سربازان خارجی از افغانستان بسیاری از جوانان کشور به علت هراس از آغاز جنگ های داخلی در کشور به شدت تلاش می کنند تا از کشور فرار نمایند و برای خود و خانواده های شان یک زنده گی امنی را در کشور های عمدتا غربی دست و پا نمایند. گفته می شود که این جوانان برای رفتن به یکی ازکشور های غربی تا ۲۰ هزار دالر امریکایی هزینه می کنند و به گونۀ غیر قانونی توسط قاچاقبران انسان انتقال می یابند.

منبع: سایت انگلیسی زبان – باختر نیوز

مترجم: قیام نوری –