افزایش ۲۰ در صدی خشونت در برابر زنان

 

Poster

۲۰ جدی ۱۳۹۱ :  نشست یک روزه  کمیسیون حقوق بشر افغانستان به روز سه شنبه در ولایت پنجشیر که به هدف بررسی خشونت ها علیه زنان در کشور دایر شده بود، پایان یافت.

ثریا صبحرنگ کمشنر بخش حمایت زنان در کمسیون حقوق بشر افغانستان در این کنفراس گفت که تنها در ۶ ماه سال روان نزدیک به ۵ هزار مورد خشونت علیه زنان را در سراسر کشور ثبت کرده اند.

وی می گوید که نسبت به سال گذشته خشونت و تجاوز در برابر زنان در افغانستان ۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گفته داکتر صبحرنگ ولایت پنچشیر  یگانه ولایاتی که در آن هیچ مورد خشونت علیه زنان ثبت نمی باشد. با این حال، نهاد های مدنی، نهاد های حقوق بشری و صد ها فعال حقوق زن در کشور برای کاهش خشونت های  مرگبار در برابر زنان به تلاش های پیگیری شان برای  کاهش این پدیده ادامه می دهند.