لت و کوب شدید یک زن از سوی یک مسؤول درۀ صوف ولایت سمنگان

 

In Arkansas US, A man can legally beat his wife, but not more than once a month.

۲۰ جدی ۱۳۹۱ :   یک زن باشنده ولسوالى دره صوف پایان ولایت سمنگان که به خاطر فقر اقتصادى به مرکز ولایت کوچ کشى مى کرد از سوى یک مسؤول ولسوالى یاد شده لت و کوب گردیده است ، محمد آصف عظیمى سناتور ولایت سمنگان به روز چهار شنبه،   گفت، یک زن باشنده ولسوالى دره صوف پایان ولایت سمنگان که به خاطر فقر اقتصادى مى خواست با فرزندانش از محل بود و باش خویش به مرکز ولایت فرار و در آنجا براى خود و یا فرزندانش کارى را جستجو کند از سوى محب الله مدیر اجرائیه ولسوالى دره صوف تحت بازداشت قرار گرفته، اسب این خانواده را کشته و پس از لت و کوب شدید، خانم را براى پانزده روز در بازداشتگاه شخصى خویش نگهدارى مى کرد.
لت و کوب این زن در ولایت سمنگان در حالى صورت مى گیرد که نهاد هاى عدلى و حقوقى و ادارات دولتى از طرح و تدوین قوانینى سخن مى زنند که رفع خشونت علیه زنان خوانده مى شود.