حمایت ها از کاندیداتوری فرخنده زهرا نادری

درهفتۀ گذشته طی گردهمایی های جداگانه از کاندیداتوری محترمه فرخنده زهرا نادری حمایت صورت گرفت ،ازآنجائیکه مبارزات انتخاباتی بخاطرایجاد روابط فی مابین کاندیدا ومردم یک اصل مهم واساسی تلقی گردیده وزمان معین مبارزات انتخاباتی برای همه کاندیدان به اساس حکم قانون انتخابات یکسان میباشد ولی طرزاستفاده ورساندن پیام کاندیدان به مردم موضوعیست که روند مبارزات انتخاباتی هرکاندیدا را ازدیگران متفاوت ومجزا میسازد. دراین میان محترمه فرخنده زهرا نادری کاندیدای حزب  پیوندملی افغانستان با داشتن مش معین وهمه پذیر درقسمت  مبارزه برای حقوق زنان وجوانان که دراولویت برنامه های کاری شان قرار دارد وهمچنان شعارهای  انتخاباتی شان که در مطابقت با واقعیت های عینی جامعه افغانی است یعنی چادری دریچۀ قدرت، اگرخواهی که گلوی توباشم،به من صدابده … ازجمله کاندیدانیست که مبحث مهم انتخاباتی را درمیان مردم کابل ایجادودفترستاد انتخاباتی شان همه روزه مرجع تجمع طیف های مختلف مردم بوده وتمرکز رسانه های داخلی وخارجی برروند انتخاباتی شان بیشتر از بیش به اهیمت مبارزاتی انتخاباتی شان میافزاید .

درجریان هفتۀ گذشته حمایت ها ازکاندیداتوری زهرانادری گسترش یافته که دراین میان گروپ های ازمعلمین، دوکتوران، محصلین پوهنتون کابل،  متعلمین لیسه حکیم ناصرخسروبلخی همچنان نماینده گان مردم پشۀ ای ساکن درولایت کابل حمایت همه جانبه خویش را ازکاندیداتوری شان  درانتخابات ولسی جرگه سال جاری اعلام داشتند.

محترمه فرخنده زهرانادری درنشست که به تاریخ ۲۳ اسد،  مبنی برحمایت ازکاندیداتوری شان باحضورداشت نماینده گان مردم پشه ای ساکن درولایت کابل تدویریافته رپاسخ به سوالیکه چرا تصاویر وی درپوستر های تبلیغاتی اش نیست چنین گفت ؛ امروز بنابرنقش سنتی زن، درکشورما زنان را درصحنۀ سیاست جدی نگرفته وحتی درموضوع رای دهی به زنان به اساس چهره وعکس دیده میشود،  لهذا زنان ودختران افغان باید این سنت ناپسند را ازبین برده وجدیت کاری شانرا آشکار سازند پس من خواستم که درحد توان خویش این روند را تغیرداده وموضوع بحث بالای مفکوره را برچهره وتصویر ترجیع دهم که خوشبتخانه این روند هم اکنون موفقیت خودرداشته است و بیانگرجدیت مبارزات انتخاباتی ام دراین پروسه بزرگ ملی میباشد.

همچنان محترم وکیل غلام حضرت به نماینده گی از مردم پشه ای ساکن درولایت کابل ضمن ابرازحمایت از کاندیداتوری زهرانادری گفت، خطاب مردم پشه ای کابل به خواهردلسوزی ومتفکریست که دارای اندیشه ملی است وبادرنظرداشت فرهنگ افغانی درراستای انتخابات قدم گذاشته است، میخواهیم که صدای محروم ترین قشرجامعه را ازطریق شورای ملی به گوش مقامات دولتی برساند زیرا مردم پشه ای بعد ازبوجود آمدن حکومت موقت الی دوره های انتخابی درحاشیه بوده وهیچگاهی صدای شان ازطرف مقامات شنیده نشده است .

متعباقبا زهرانادری وعده سپرده گفت؛ درصورت راه یافتن به شورای ملی رساندن صدای برحق مردم به گوش مقامات دولت ودفاع ازحقوق آنها وظیفه اساسی من به عنوان یک وکیل منتخب است و درتحقق این مبارزه تلاش های جانبه را مبذول خواهم داشت.

گ. رهین کوثر

Comments

  • جواد said:

    سلام ، من از اینکه یک زن از حقوق زنان دفاع می کند بسیار خوشحالم. تنها یک سوال برایم پیش آمده که یک زن افغان و مسلمان چطور می تواند حجاب خود را حفظ نکند؟
    البته می بخشید که اینقدر صریح صحبت کردم. شما الگو برای مرد و زن اففان هستید ، ریز رفتار شما در جوانان تاثیر بسزایی دارد. به نظر شما این که نصف موهای زن از روسری اش بیرون باشد تمدن است؟
    با تشکر

Trackbacks

There are no trackbacks