خبرنگاران کشور به مصونیت بیشتر نیاز دارند

afghanjournalist550-20120702-063037

۲۶/۱۲/۲۰۱۲  –  گزارشگر: قیام نوری – فرخنده زهرا نادری، عضو مجلس نماینده گان و از فعالان حقوق زن در کشور می گوید که به اساس گزارش نهاد نی، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد درافغانستان، میزان خشونت علیه خبرنگاران در کشور طی سال جاری میلادی کاهش یافته است، اما نیاز است که برای خبرنگاران ازمصئونیت بیشتر برخوردارشوند.
بانو نادری که در نشست عمومی مجلس نماینده گان صحبت می کرد، همچنان گفت، هنوزهم خشونت های تکان دهندۀ در برابر خبرنگاران درکشور وجود دارد وی تصریح کرد که آرزو دارد تاخبرنگاران ازمصئونیت همه جانبه برخوردار شوند و و حکومت باید در این راستا توجه جدی نماید.
بربنیاد گزارش سالانۀ سازمان نی درسال جاری میلادی ۱۴ درصد خشونت علیه خبرنگاران کاهش یافته است.

بانو نادری در بخش دیگر سخنانش برتصویب قانون تعدیل شدۀ رسانه های همگانی تاکید کرده گفت، “تعدیلات وارده درپیش نویس مصوبه ی جدید قانون رسانه های همگانی نظر به شرایط کنونی و نیازمندی های جامعۀ رسانه ی کشور، به آن وارد گریده است وآرزو دارم که وزارت عدلیه هرچی عاجل متن این قانون را جهت تصویب به مجلس نماینده گان ارسال نماید.”
همچنان بانونادری اهدای جایزه آزادی رسانه را ازسوی انجمن خبرنگاران بدون مرز برای روزنامۀ ۸ صبح را یک دست آورد خوانده و آن را برای خانواده مطبوعات کشور تبریک گفته وخاطر نشان کرد که این دست آورد نتیجه فعالیت وکارکردهای دست اندرکاران رسانه های افغانستان است.
به اساس گزارش نهاد نی ، حمایت کنندۀ رسانه های آزاد درافغانستان، درسال جاری میلادی ۶۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفته است که از این میان ۲۵ مورد آن از سوی حکومت صورت گرفته است.
در این گزارش آمده است که در سال جاری میلادی دوخبرنگاردو کشته ، ۹ خبرنگار زخمی ، نوزده مورد ضرب و شتم ، بیست و پنج مورد تهدید ، یازده مورد توهین علیه خبرنگاران صورت گرفته است.
این درحالیست که بربنیاد گزارش سازمان جهانی خبرنگاران، افغانستان هنوزهم یکی ازخطرناکترین کشورهای برای خبرنگاران به شمار می رود.