سرپرست ریاست امور زنان ولایت لغمان کشته شد

۱۰/۱۲/۲۰۱۲ – مقامات ولایت لغمان می گویند که صبح امروز در منطقه چلمتی حومۀ ولایت لغمان ناجیه صدیقی سرپرست ریاست امور زنان این ولایت از سوی مخالفان مسلح کشته شد.

سرحدی ځواک سخنگوی والی لغمان در پیوند با این جنایت می گوید که : ” ناجیه صدیقی هنگامیکه از سوی دفتر به طرف خانه اش روان بود، هدف حمله مخالفان مسلح قرار گرفت.”

ناجیه صدیقی زمانی به حیث سرپرست ریاست زنان ولایت لغمان تعیین شد، که پیش از وی حنیفه صافی رییس سابق این ریاست در اثر یک انفجار کشته شد.

طالبان مسلح در منطقه مسوولیت این رویداد را بر عهده گرفته اند. هر چند، ولایت لغمان در گذاشته از شمار ولایت های امن کشور به حساب می رفت، اما در سال های اخیر دامنه ی ناامنی ها در این ولایت نیز سرایت کرده است.

.