تلاش ها برای توانمند سازی زنان معلول

۲۸/۱۱/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – موسسۀ حمایت از افغان های متأثر از ماین ورکشاپ سه روزه یی را به هدف ارتقای ظرفیت زنان معلول برای دفاع از حقوق شان، اشتراک در روند های سیاسی و اجتماعی، کسب دانش و نیز فراهم ساختن زمینه های اقتصادی، برگذار کرد. آمنه عظیمی، از اعضای رهبری موسسۀ حمایت از افغان های متأثر خواستار فراهم شدن زمینه ها برای بازاریابی صنایع دستی زنان معلول از سوی وزارت امور زنان شده است.

این ورکشاپ به روز سه شنبه ۲۸/۱۱/۲۰۱۲ در کابل و با حضور شماری از زنان معلول، رئیسان شماری از نهاد های حمایت از معلولین و نمایندۀ وزارت امور زنان رسما اختتام یافت.

آمنه عظیمی، برندۀ جایزۀ ” قهرمان نو ظهور صلح ” ادارۀ توسعه یی سازمان ملل متحد و مسؤول برگذاری این ورکشاپ میگوید که زنان معلول در کشور به ویژه زنان معلول پایتخت با کمبود مکان های مناسب برای به نمایش گذاشتن صنایع دستی شان هستند و از وزارت امور زنان خواهان ایجاد زمینه ها برای بازاریابی این صنایع شد:” اگر وزارت امور زنان، تنها به دادن چند دکان برای به نمایش گذاشتن صنایع دستی زنان اکتفا نکند، و مانند کشور های همسایه بازاری را به صنایع دستی زنان، به ویژه زنان معلول اختصاص دهد، این برای توانمندی اقتصادی زنان خیلی اثرگذار خواهد بود. این زنان، بیشتر شان، خود شان نان آور خانواده های شان هستند و کار در موسسات برای این زنان معلول به سختی پیدا می شود. “

همزمان با این، فرخنده زهرا نادری ، عضو ولسی جرگه و فعال حقوق زن که در این ورکشاپ سخن می زد، از تلاش های بانو عظیمی در توانمند سازی و رشد اقتصاد زنان معلول کشور ستایش نموده میگوید :” پیروزی آمنه عظیمی در گرفتن جایزۀ ” قهرمان نو ظهور صلح” از سوی ادارۀ توسعه یی سازمان ملل متحد (UNDP) ، تنها مربوط به خود آمنه عظیمی نمی باشد، بل متعلق به همۀ شما می باشد. بانو عظمی با گرفتن آن جایزۀ، صدای شما { زنان معلول} را نیز بلند کرد. و این گونه بانو عظیمی به مردم افغانستان و حتی به مردم جهان ثابت ساخت که زن افغان به هیچ صورت ناتوان نیست. حتا اگر از ماین و دیگر مواد های انفجاری متأثر می شود، حتا اگر عضوی از بدن خود را از دست می دهد؛ باز هم مبارزه می کند.

بانو نادری در قسمت حل مشکلات اشتراک کننده گان این ورکشاپ گفت ؛ از طریق وزارت امور زنان و کمیسیون شهدا ومعلولین ولسی جرگه از هیچ نوع همکاری دریغ نخواهد کرد:” شما اگر گروپی از معلولین دیگر نهاد ها را نیز با خود همراه بسازید تا گروه شما بزرگ شود و صدای شما قوی تر گردد وهمه مشکلات خویش را اولویت بندی نمایید در این صورت من زمینه ملاقات شمارا با وزیر امور زنان و وزیر کار امور اجتماعی ، شهدا و معلولین فراهم میکنم تا شما خود مشکلات و نیازمندی های خودرا را با ایشان در میان بگذارید و وزارت های مربوط برنامه یی های را که برای توانمند سازی معلولین دارند باید در خدمت شماقرار دهد.

این زنان معلول مشکلات عمده شانرا در قسمت ترانسپورت ، شغل و نبود بازار مناسب برای صنایع دستی شان میدانند.