خشونت ها در برابر زنان و کودکان فراتر از تصور است: جامعۀ مدنی افغانستان


۲۰/۱۱/۲۰۱۲- گزارشگر: قیام نوری – عزیز رفیعی، رئیس اجرائی جامعۀ مدنی افغانستان می گوید که تجاوز های جنسی بر کودکان خورد سال و خشونت های گونه گون در برابر زنان در بخش های کشور بیش از آنچیزی است که ما می توانیم آن را تصور کرد. آقای رفیعی می گوید که نهاد های مدنی افغانستان از نهاد های اجرایی خواسته است تا عاملان این خشونت ها را سخت مورد پیگیری قرار دهند و به کیفر برسانند.

خشونت های گونه گون در برابر زنان، دختران و حتا کودکان ۳ و یا ۵ ساله رویداد های تکان دهنده یی است که نگرانی های همۀ را بر انگیخته است. عزیز رفیعی، رئیس اجرائی جامعۀ مدنی افغانستان در یک گفت و گوی ویژه با بخش مطبوعاتی بنیاد چادری می گوید که در یک بررسی این نهاد روشن شده است که در یک ماه در یکی از ولسوالی های کشور، بیش از ۸۰ مورد خشونت در برابر کودکان صورت گرفته است. آنچه به گفتۀ وی دور از تصور است:” نهاد های مدنی افغانستان در واکنش به این خشونت ها سخت ابراز نگرانی می کنند. جامعۀ مدنی افغانستان از تمامی نهاد های عدلی وقضایی و نیز از پولیس افغانستان خواسته است که مجرمان را بازداشت نمایند و مجازات آنان را به شکل علنی پیگیری نمایند، تا ممکن با این رهگذر میزان خشونت ها در کشور کاهش یابند.”
به گفتۀ آقای رفیعی، بر بنیاد توافق رئیس جمهور، جامعۀ مدنی افغانستان کمیتۀ کاری را میان حکومت افغانستان، جامعۀ مدنی و پارلمان کشور ایجاد کرده است که :” پروند های خشونت از سوی همین کمیتۀ پیگیری می شود.”
به تازه گی یک کودک پنج ساله در شهر مزار شریف و یک کودک سه ساله در ولایت هرات مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. چندی پیش نیز یک کودک نه ساله از سوی شماری از رباینده گان در ولایت هرات ، نخست ربوده شد و پس از آن به شکل وحشتناکی کشته شد.
در کنار افزایش خشونت ها در برابر زنان و کودکان در کشور و عملی نشدن درست قانون منع خشونت از سوی نهاد های مربوط، باز هم می توان از به دادگاه کشانیده شدن عاملان خشونت بر سحرگل و تجاوز جنسی بر بانو لعل بی بی در کندز از دستآورد های اخیر فعالان حقوق زن و فعالان جامعۀ مدنی در پیکار با این پدیدۀ یاد کرد.