حکومت کانادا به زنان افغان وعدۀ کمک مالی سپرد

کانادا تأکید می ورزد، حتا اکنون که  سربازان این کشور از افغانستان بیرون شده اند، به زنان و دختران افغانستان کمک خواهد کرد. 

۱۰/۷/۲۰۱۲

گزارش از : روزنامۀ تورنتو سن

حکومت فدرال کاناد به تازه گی گفته است که این کشور ۲۲۷ میلیون دالر را میان سال های ۲۰۱۴  و ۲۰۱۷ به افغانستان کمک خواهد کرد.

کریستوفر آلکزندر            وزیر پارلمانی برای دفاع ملی کانادا

” توجه اصلی کانادا به افغانستان در بخش بهبود آیندۀ زنان و  دختران افغان است.  زنان و دختران منبع بزرگ را در افغانستان تشکیل می دهد که باید به گونۀ کامل در پیشرفت افغانستان سهم داده شود. تقویت و ترویج حقوق زنان و دختران به سود خانواده های افغان و جامعۀ افغانستان است.”

این عضو مجلس نماینده گان کانادا، پیش از آمدن به پارلمان این کشور، سفیر کانادا به افغانستان بود.

این مقدار پول ( ۲۲۷ میلیون دالر امریکایی)  در بخش آموزش و بهداشت زنان و دختران افغان به مصرف خواهد رسید.

شماری از آگاهان بدین باورند که پس از بیرون شدن کشور های خارجی از افغانستان، ممکن است طالبان دو باره بر افغانستان مسلط شوند و این گونه زنان  و دختران به وضعیت اولی شان بر گردند.

آقای الکزندر می گوید که آیندۀ زنان و دختران افغان بسته گی به عملکرد های خود حکومت افغانستان نیز خواهد داشت.

” کمک های توسعه یی کانادا بسته گی به عملکرد حکومت افغانستان برای آوردن اصلاحات اساسی در بخش های تقویت حقوق زنان و دختران، کاهش فساد گستردۀ مالی و پیشرفت خود در حکومت داری خوب و انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده، نیاز دارد.”

این مقدار کمک های تازه اعلام شده، افزون بر کمک ۳۰۰ میلیون دالری است که از پیش برای حکومت افغانستان در میان سال های ۲۰۱۱ و  ۲۰۱۴ از سوی حکومت کانادا اعلام شده بود.