موارد روزافزونی از خشونت های جنسی در برابر زنان در میدان تحریر مصر، افشاء می شود.

شماری فزاینده یی از زنان در میدان تحریر از سوی افراد نا معلوم در میدان تحریر که نماد انقلاب پارسال مصریان است، مورد تجاوز جنسی گرفته بودند.

گزارش تحقیقی از : الجزیره

تازه ترین تصحیح: ۵/۷/۲۰۱۲  

پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم که لارا لوگان از سوی گروهی از مردان در میدان تحریر مورد تجاوز جنسی قرار گرفت، زنان به گونۀ روز افزونی با چنین شکایت های درد آوری مشابه به پیش می آیند و داستان های شان را باز گو می کنند.

نتاشا اسمیت، دانشجوی بریتانیایی در رشتۀ خبرنگاری که برای یک رشته تحقیقات عملی در زمینه کاری اش  به میدان تحریر آمده بود، به تازه گی در یک رسانه اجتماعی از تجاوز جنسی که بر وی در میدان تحریر رخ داده بود، جزئیات داد.

” صد ها مرد پاهایم را از هم جدا کردند و مرا به زمین پرت کردند. خراشیده گی  و زخم های به روی پستان هایم بود و آنان از هر راه ممکن تلاش می کردند که انگشتان اش را در من فرو ببرند. هر چند، شماری از آن مردان کوشیدند که در اطراف یک سپر انسانی بسازند، به من تکه یی داد که بدنم لخت ام را بپوشانم، اما، آن مردان هنوز هم می توانستند مرا لمس کنند.”

پس از آن که نتاشا در یک خیمه یی پنهان شد، تنها همین هنگام بود که وی توانست از نزد مهاجمانش فرار کند.

در یک قضیه یی دیگر، یک قربانی ناشناس که خودش را ( سی) معرفی کرد، پس از آن که از گروه دوستان اش جدا شد، مورد تجاوز جنسی شماری از مردان در میدان تحریره شهر قاهرۀ مصر قرار گرفت.

این بانو در اظهارات اش به یک نهاد دفاع از حقوق زن در مصر چنین داستان اش را بیان می کند.

” پیش از آن که من بدانم، آنان مرا در برابر یک دیواری که یک موتر سایکل نیز ایستاده بود، پرت کرد. من بالای موتر سایکل ایستاده بودم در حالی که دوستم و شماری از مردان تلاش کردند که از من محافظت نمایند. اما، در آن جا افرادی بسیاری بودند که می خواستند به من صدمه برسانند. مرا به زمین انداختند و پراهنم را از هم دریدند.”

پس از آن که بانو ( سی) به یک ساختمان در نزدیکی همان محل برده شد، چند بار مورد تجاوز قرار گرفت تا این که از سوی شماری از افراد نجات داده شد و آن را در خانه یی پنهان کرد. مردان ناشناسی بسیاری زنانی همانند نتاشا اسمیت، لارا لوگان را نه تنها این که با زور انگشتان شان به جسم آنان داخل می کردند، بل در سراسر جریان تجاوز جنسی انان را به گونۀ وحشیانه نیز لت و کوب کردند.

با وجود شمار روز افزون تجاوز های جنسی در میدان تحریر، این موضوع هنوز هم روشن نیست که آیا و چگونه این گونه پرونده ها بررسی می شود.  مقام های امنیتی شهر قاهره می گوید که آنان روزانه چنین پرونده های جرمی را به کمیشنری پولیس شهر قاهره می فرستند.

پس از ان که انتظار می رود که این گزارش ها از سوی کمیشنر بررسی شود، اما، هنگامی که از وی پرسیده می شود که چگونه ادارۀ انان این موارد را پیگیری می کند، او در پاسخ می گوید که :”  فقط خدا م داند که چه خواهد شد!؟”