تماس با ما

سکرتریت :

امیل : info@chadari.com

شماره تماس : ۰۷۹۷۶۷۶۸۱۰

مطبوعات:

امیل : media@chadari.com

شماره تماس: ۰۷۹۲۶۱۲۹۱۳

عرایض وشکایات:

شماره تماس  :

۰۷۹۲۶۱۲۹۱۴-۱۵

آدرس  دفتر :

کوچه سید کیان ، چهارراهی ناصرخسروبلخی ، تایمنی ناحیه چهارم کابل

Contact us:

 
 

 
Contact