تا پنج سال دیگر نود میلیون دالر برای محو خشونت در برابر زنان در افغانستان نیاز است

گزارش از : سازمان جهانی اکشن اید

۲/۷/۲۰۱۲

چرا جامعۀ جهانی برای محو خشونت در برابر زنان در افغانستان اقدام نمایند.

حقوق زنان که از سال ۲۰۰۱ میلادی به این سو، با سرعت کندی در حال پیشرفت بود، اکنون به شدت به انزوا کشیده شده است. با نزدیک تر شدن زمان بندی خروج سربازان امریکایی از افغانستان، میزان خشونت ها در برابر زنان افزایش یافته است و زنان بیشتر و بیشتر مورد حمله قرار می گیرند.

سازمان جهانی اکشن اید باور دارد که نشست توکیو در بارۀ آیندۀ افغانستان در ۸ جولای فرصتی طلایی است که محو خشونت در برابر زنان و دختران در اولویت برنامه ها برای آینده افغانستان قرار گیرد. شرکت کننده گان نشست توکیو باید بدانند که خشونت در برابر زنان و دختران یک تهدید جدی را در برابر افغانستان روبرو می سازد و باید یک برنامه یی برای پایان دادن به چنین خشونت ها، طرح ریزی نمایند.

یک بررسی اکشن اید نشان می دهد که کم از کم ۹۰ میلیون دالر تا پنج سال دیگر برای محو خشونت در برابر زنان و دختران در افغانستان نیاز است. کشورهای کمک کننده اکنون فرصتی دارند که به تعهد شان برای تغییر دادن زنده گی زنان افغان و با وعده دادن بودجه به زنان در نشست توکیو، به تعهدات شان اعلام پابندی نمایند.

ما از همکاران جهانی خود در نشست توکیو می خواهد که :

  • بر بنیاد یک حساب دهی دو جانبه که میان حکومت افغانستان و تمویل کننده گان به تفاهم رسیده باشد، اطمینان حاصل شود که به دنبال نشست توکیو خشونت در برابر زنان به گونۀ جدی پیگیری می شوند.
  • هر چه عاجل، برای محو خشونت در برابر زنان و دختران ۳۰ میلیون دالر را در این نشست تعهد نمایند.
  • تضمین های محکمی بدهند که میزان این کمک مالی را تا به ۹۰ میلیون دالر برای محو خشونت در برابر زنان، می رسانند.
  • اطمینان حاصل شوند که نهاد های حقوق زنان به بودجۀ تمویل کننده گان به گونۀ مستقیم دسترسی خواهند داشت.
  • از حکومت افغانستان خواسته شود که یک روند نظارتی شفاف را برای برنامه های مهم

در راستای محو خشونت در برابر زنان و دختران ایجاد نماید.

سازمان جهانی اکشن اید یک نهاد ضد فقر و ناداری است که وابسته به هیچ کشوری نمی باشد. این نهاد جهانی در حال حاضر در بیش از سی کشور جهان نماینده گی دارد.