پنجاه و سه دانش آموز دختر در ولایت سرپل مسموم شدند

مقام های محلی در ولایت سرپل می گویند که کم از کم ۵۳ دختر دانش آموز دختر در این ولایت مسموم شده اند.

گزارش از : طلوع نیوز

۳۰/۶/۲۰۱۲

لال محمد احمد زی، سخنگوی رئیس زون ۳۰۳ پامیر در شمال کشور می گوید که این رویداد به روز جمعه در مکتب متوسطۀ چهار باغ در مرکز این ولایت رخ داد. به گفتۀ احمد زی، دانش آموزان به شفاخانه های نزدیک به محل رویداد منتقل شده اند.

آقای احمدی زی می افزاید که :” این دختران بین ۷ تا ۱۸  سال عمر داشتند و بررسی ها در بارۀ این رویداد آغاز شده اند.”

به گفتۀ مقام های محلی در ولایت سرپل، در دو هفتۀ گذشته بیش از ۳۰۰ دانش آموزش دختر در این ولایت مسموم شده اند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این رویداد را نپذیرفته است.

پیش از این حکومت افغانستان، طالبان را به انجام این کار متهم ساخته است؛ اما، طالبان این ادعا ها را رد می کنند.