اعلان کاریابی

دوستان نهایت ارجمند!

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در نظر دارد )بست رتبه دوم پست:ریاست طرح پلانهای انکشاف منطقوی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد بناً به اطلاع واجد شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشندمیتوانند تا خود را در پست ذیل کاندید نمایند.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید.

á½ó ¬óá۸ ºfO ¬_ƒ½ó ᪥ _Tƒd8ƒ_ ƒd_¼ƒs Odßtf_