اعلان کاریابی

دوستان نهایت ارجمند!

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی  در نظر دارد تا(بست رتبه دوم پست: ریاست انسجام وتدوین برنامه های محلی) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پست های ذیل کاندید نمایند.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید.

á½ó ¬óá۸ ºfO ¬_ƒ½ó ƒd½ñƒO f óºf_d á¬dƒO8 8ƒ_ OÑT_