اعلان کاریابی

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی  در نظر دارد تا(۱۰۰بســـت رتبــه دوم پســت: ولســـــوال ۳۳ولایــــــت) را به خاطر استخدام کارکنان شایسته و کار فهم در پروسه رقابت آزاد قرار دهد. بناءً به اطلاع واجدین شرایط اعم از مرد وزن که تابعیت افغانی داشته باشند رسانیده  میشود تا خود را در پست های ذیل کاندید نمایند.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید.

۱