اعلان کاریابی

دوستان نهایت ارجمند!

ریاست پالیسی، نظارت و ارزیابی از استراتیژی انکشاف ملی افغانستان وزارت اقتصاد کشور به کارمند به حیث کارشناس ارقام و معلومات به دیتابیس نیاز دارد.

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نمایند.

کارشناس انتقال ارقام ومعلومات به دیتابیس بست ۴